Chat with us, powered by LiveChat

Terms and conditions applied before 01 May 2024

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI CHOICE DLA PARTNERÓW

 

1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

1.1 Niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji Choice (zwane dalej “Warunkami“) zostały wydane przez Choice QR s.r.o., nr identyfikacyjny: 09517600, z siedzibą pod adresem Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, pod numerem C 337491 (zwaną dalej “Operatorem“).

1.2 Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Partnera w zakresie pośredniczenia w zawieraniu Umów Pośrednictwa za pośrednictwem Aplikacji Choice, a także inne prawa i obowiązki stron Umowy. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy i jest wiążący dla Partnera z chwilą Rejestracji.

1.3 O ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe słowa i wyrażenia użyte w niniejszych Warunkach mają następujące znaczenie:

1.3.1 “Aplikacja Choice” to rozwiązanie techniczne lub program komputerowy lub aplikacja o nazwie Choice, której główną istotą i funkcją jest umożliwienie Użytkownikom przeglądania, zamawiania i zakupu Produktów Partnerów Operatora oraz pośredniczenie w zawarciu z Użytkownikiem umowy zakupu dotyczącej odpowiednich Produktów lub pośredniczenie w usługach dostawy, a także dokonywanie rezerwacji miejsca u Partnerów, zarządzanie marketingiem Partnerów, a także pośredniczenie w komunikacji między Partnerami a Użytkownikami.

1.3.2 “Ustawa o prawie autorskim” oznacza ustawę nr 121/2000 Coll. o prawie autorskim, o prawach związanych z prawem autorskim oraz o zmianach niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

1.3.3 “Cennik” to cennik Operatora dostępny w aktualnej formie, zawsze pod adresem https://choiceqr.com/ i stanowiący integralną część Umowy z Partnerem.

1.3.4 “Partner” oznacza podmiot prowadzący restaurację lub inne przedsiębiorstwo świadczące usługi gastronomiczne lub innego partnera (przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną lub prawną), którego Produkty są oferowane i sprzedawane za pośrednictwem Aplikacji Choice, na podstawie Umowy.

1.3.5 “Warunki” oznaczają niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji Choice.

1.3.6 “Cena Sprzedażyoznacza cenę Produktów Partnera (wraz z podatkiem VAT) zakupionych przez Użytkownika na podstawie Umowy Pośrednictwa zgodnie z danymi zarejestrowanymi przez Aplikację Choice.

1.3.7 “Produkty” oznaczają produkty i usługi Partnera oferowane i sprzedawane przez Partnera za pośrednictwem Aplikacji Choice Użytkownikom do bezpośredniej i natychmiastowej konsumpcji, na podstawie Umowy Pośrednictwa.

1.3.8 “Operator” oznacza spółkę zdefiniowaną w Art. 1.1 niniejszych Warunków.

1.3.9 “Kodeks cywilny” oznacza ustawę nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

1.3.10 “Rejestracja” oznacza elektroniczną rejestrację Partnera w Aplikacji Choice, należycie zakończoną poprzez wypełnienie co najmniej obowiązkowych danych rejestracyjnych, a następnie zapisanie ich w Aplikacji Choice.

1.3.11 “Usługi” oznaczają działalność Operatora na rzecz Partnera mającą na celu zawieranie Umów Pośrednictwa z Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji Choice lub w inny sposób, tj. polegającą przede wszystkim na (i) pośredniczeniu w zawieraniu umów kupna lub podobnych umów dotyczących Produktów, (ii) oferowaniu i prezentowaniu osobom trzecim Produktów z aktualnej oferty Partnera, po cenach zgodnych z aktualnym cennikiem Partnera, (iii) pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem, wszystko za pośrednictwem Aplikacji Choice.

1.3.12 “Umowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy Operatorem a Partnerem, której przedmiotem jest w szczególności świadczenie Usług na rzecz Partnera przez Operatora oraz zobowiązanie Partnera do zapłaty Operatorowi uzgodnionego wynagrodzenia, a także związane z tym prawa i obowiązki obu stron umowy.

1.3.13 “Użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z usług Aplikacji Choice i tym samym zawierającą Umowę Pośrednictwa z Partnerem.

1.3.14 “Umowa Pośrednictwa” oznacza umowę kupna lub inną umowę zawartą pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem za pośrednictwem Aplikacji Choice dotyczącą Produktów.

 

2. ZAWARCIE I PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Rejestracja Partnera w Aplikacji Choice stanowi wiążącą ofertę zawarcia przez Partnera Umowy z Operatorem. Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na aktualne brzmienie Regulaminu i Cennika.

2. 2 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Rejestracji, Operator prześle Partnerowi potwierdzenie na adres e-mail Partnera podany w Rejestracji; poprzez doręczenie Partnerowi tego potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.3 Umowa może zostać zawarta również w inny sposób niż poprzez Rejestrację. Partner przyjmuje do wiadomości, że zawierając Umowę najpóźniej (o ile nie nastąpiło to wcześniej, np. poprzez wysłanie Rejestracji), wyraża zgodę na aktualne brzmienie Regulaminu i Cennika.

2.4 Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

2.5 Na podstawie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Partnera, a Partner zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego uiszczania wynagrodzenia na rzecz Operatora, a także do wypełniania innych zobowiązań określonych w Umowie.

2.6 Partner wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator nie gwarantuje Partnerowi żadnej liczby Umów Brokerskich.

2.7 Pośrednictwo Operatora ma charakter niewyłączny, w związku z czym Operator jest u p r a w n i o n y d o świadczenia Usług pośrednictwa na rzecz innych osób za pośrednictwem Aplikacji Choice lub w inny sposób. Operator ma prawo reprezentować lub działać na rzecz Użytkownika, przy czym fakt ten nie wyłącza prawa Operatora do wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług.

2.8 Operator udostępnia Partnerowi lub jego odpowiedniej części Aplikację Choice w celu zarządzania profilem Partnera i jego ofertą Produktów, w tym ich cenami i innymi danymi. Partner jest odpowiedzialny za zamieszczenie w Aplikacji Choice informacji o alergenach. Prezentacja Produktów zamieszczona w Aplikacji Choice zawiera, oprócz oznaczenia Produktu i jego ceny, także informację o cenie opakowania i dostawy Produktu, którą Użytkownik zobowiązany jest uiścić. Prezentacja może również zawierać bardziej szczegółowy opis Produktu, jego cechy, rozmiar, dostępność oraz, w stosownych przypadkach, fotograficzne przedstawienie Produktu. Partner ponosi odpowiedzialność za prawidłowość, aktualność i rzetelność prawną danych publikowanych w Aplikacji Choice. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktu z oferty Partnera w Aplikacji Choice bez uprzedniego powiadomienia Partnera.

2.9 Operator może zdecydować, według własnego uznania, czy i w jakiej kolejności wyświetla i prezentuje ofertę Partnera w Aplikacji Choice.

2.10 Partner zobowiązuje się do przekazywania Operatorowi niezbędnych danych związanych z Umowami Pośrednictwa.

 

3. USŁUGI APLIKACJI CHOICE

3.1 Za pośrednictwem Aplikacji Choice Operator oferuje w szczególności usługi określone w art. 1.3.1 i 1.3.11 niniejszego Regulaminu (np. 1.3.1 i 1.3.11 niniejszego Regulaminu (np. menu QR, zamawianie i płatności QR, system rezerwacji, punkt odbioru, dostawa na wynos itp.) Operator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia swojej oferty o inne określone usługi, których świadczenie będzie regulowane niniejszym Regulaminem.

4. UMOWA BROKERSKA

4.1 W przypadku otrzymania przez Operatora zamówienia na Produkt Partnera od Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Choice, Operator przekaże to zamówienie Partnerowi za pośrednictwem Aplikacji Choice Business lub innych środków komunikacji elektronicznej.

4.2 Partner potwierdza lub odrzuca zamówienie Użytkownika na Produkt. Poprzez dostarczenie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Choice dochodzi do zawarcia Umowy Pośrednictwa pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem.

4.3 Przez Umowę Pośrednictwa Partner zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego dostarczenia Produktów Użytkownikowi, a Użytkownik zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów od Partnera i zapłaty za nie Ceny Sprzedaży, w miejscu dostawy zgodnie z Umową Pośrednictwa.

4.4 Stronami Umowy Pośrednictwa są wyłącznie Partner i Użytkownik, a nie Operator.

4.5 W zależności od wyboru Użytkownika i tego, czy dana metoda jest aktualnie dostępna dla Użytkownika w Aplikacji Choice, zapłata Ceny Sprzedaży za zamówiony Produkt przez Użytkownika może nastąpić przy użyciu następujących metod płatności:

i. płatność z góry przed dostawą i odbiorem Produktu przez Użytkownika: płatność bezgotówkowa kartą kredytową on-line za pośrednictwem bramki płatniczej;

ii. płatność przy odbiorze Produktu przez Użytkownika: (i) gotówką lub (ii) bezgotówkowo kartą kredytową u Partnera przy odbiorze Produktu;

iii. inna metoda płatności oferowana przed zakończeniem procesu zamawiania Produktu przez Użytkownika w Aplikacji Choice.

4.6 Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w celu uruchomienia płatności online i korzystania z nich zgodnie z art. 4 ust. 5 lit. a) niniejszego Regulaminu, Operator współpracuje z firmami obsługującymi bramki płatnicze. 4.5 lit. a) niniejszych Warunków, Operator współpracuje z firmami obsługującymi bramki płatnicze. Partner wyraźnie zgadza się na podłączenie bramki płatniczej za pośrednictwem Operatora, w wyniku czego Partner wchodzi w stosunek umowny z firmą obsługującą odpowiednią bramkę płatniczą. Partner przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator współpracuje z kilkoma firmami obsługującymi bramki płatności i może podłączyć różne bramki płatności do Partnera zgodnie z jego wyborem. Partner przyjmuje również do wiadomości, że firma obsługująca bramkę płatniczą może przekazać Operatorowi prowizję lub inne podobne wynagrodzenie za polecenie Partnera w związku z połączeniem bramki płatn i c z e j .

4.7 Partner przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszelkie opłaty związane z pośrednictwem w płatnościach za pośrednictwem bramki płatniczej (zwane dalej “Opłatami za korzystanie z bramki płatniczej“) będą uiszczane przez Partnera na rzecz firmy obsługującej daną bramkę płatniczą, na warunkach, w zakresie i w wysokości określonej w Umowie i w niniejszym Regulaminie. Partner przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że w przypadku, gdy Cena Sprzedaży jest płacona przez Użytkownika bezgotówkową kartą płatniczą on-line za pośrednictwem bramki płatniczej, odpowiednie kwoty odpowiadające zapłaconym Cenom Sprzedaży są gromadzone na wirtualnym koncie odpowiedniej bramki p ł a t n i c z e j do dyspozycji Operatora (zwanym dalej “Kontem Bramki Płatniczej“). Z konta bramki płatniczej są one następnie zawsze przekazywane raz w miesiącu (lub w innych odstępach czasu indywidualnie uzgodnionych przez zaangażowane strony) na podstawie instrukcji Operatora lub automatycznie zgodnie z ustawieniami odpowiedniej bramki płatniczej:

4.7.1 na rachunek bankowy Partnera wskazany w Umowie kwotę odpowiadającą skumulowanym Cenom Sprzedaży po odliczeniu (i) opłat za bramkę płatniczą, (ii) opłat za usługi dostawy, powiązane powiadomienia SMS i wszelkie inne usługi, jeśli ma to zastosowanie (zob. art. 5.6 niniejszych Warunków) oraz (iii) Subskrypcji, jeśli tak uzgodniono z Partnerem (zob. art. 5.3 niniejszych Warunków), na co Partner wyraźnie wyraża zgodę;

4.7.2 na rachunek bankowy firmy obsługującej daną bramkę płatniczą kwotę odpowiadającą uzgodnionym Opłatom za korzystanie z bramki płatniczej lub pomniejszoną zgodnie z umową między firmą obsługującą bramkę płatniczą a Operatorem o prowizję lub inne podobne wynagrodzenie za polecenie Partnera w związku z podłączeniem bramki płatniczej w rozumieniu art. 4.6 niniejszego Regulaminu. 4.6 niniejszych Warunków;

4.7.2 na rachunek bankowy Operatora (i) kwotę odpowiadającą opłatom za usługi dostawy, powiązane powiadomienia SMS i wszelkie inne usługi, jeśli dotyczy (zob. art. 5.6 (ii) Regulaminu). 5.6 (ii) kwota odpowiadająca Subskrypcji, jeśli została uzgodniona z Partnerem (patrz Art. 5.3 (iii) lub zgodnie z umową między firmą obsługującą bramkę płatniczą a Operatorem, również kwotę odpowiadającą prowizji lub innemu podobnemu wynagrodzeniu za rekomendację Partnera w związku z podłączeniem bramki płatniczej w rozumieniu art. 4.6 niniejszych Warunków. 4.6 niniejszych Warunków, o którą pomniejszane są Opłaty za korzystanie z bramki płatniczej uiszczane na rzecz firmy obsługującej daną bramkę płatniczą.

4.8 Partner wyraźnie upoważnia Operatora do wykonywania następujących czynności w imieniu Partnera w związku z Umową Pośrednictwa:

i.  pobrania od Użytkownika Ceny Sprzedaży uiszczanej na podstawie Umowy Pośrednictwa, jeżeli Cena Sprzedaży zostanie uiszczona w drodze płatności bezgotówkowej kartą płatniczą on-line za pośrednictwem bramki płatniczej przed dostawą i odbiorem zamówionego Produktu, przy czym cena ta zostanie przelana przez Użytkownika na rachunek bankowy Operatora lub na Rachunek bramki płatniczej będący w dyspozycji Operatora;

ii. przekazanie Użytkownikowi wystawionego paragonu na Cenę Sprzedaży.

4.9 W zależności od wyboru Użytkownika i tego, czy sposób dostawy jest aktualnie dostępny dla Użytkownika w Aplikacji Choice, dostawa zamówionego Produktu może zostać zrealizowana w następujący sposób:

i. odbiór osobisty przez Użytkownika na własny koszt w siedzibie Partnera;

ii. dostarczenie przez Partnera do miejsca w lokalu Partnera (do stolika) wskazanego przez Użytkownika w zamówieniu (poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na stoliku w lokalu Partnera);

iii. dostawa do miejsca wskazanego przez Użytkownika w zamówieniu jako miejsce dostawy, przez Partnera lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (w takim przypadku Użytkownik może zostać obciążony kosztami wysyłki);

iv. inne metody oferowane przed dokonaniem zamówienia Produktu przez Użytkownika w Aplikacji Choice.

4.9 Prawa i obowiązki Partnera w stosunku do Operatora i Użytkownika są dodatkowo uregulowane w regulaminie korzystania z Aplikacji Choice dla Użytkownika, który jest dostępny w Aplikacji Choice (dalej “Regulamin dla Użytkowników”) i którym Partner jest również związany w częściach, które go dotyczą.

4.10 W odniesieniu do Umowy Pośrednictwa wobec Użytkownika, Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie właściwych przepisów prawa regulujących stosunki z konsumentami wynikające z umów konsumenckich. W tym zakresie Partner jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu dla Użytkowników, a następnie, w razie potrzeby, do powiadomienia Operatora, jeśli uzna jakiekolwiek postanowienie w odniesieniu do Umowy Pośrednictwa za niezgodne z właściwymi przepisami prawa regulującymi stosunki z konsumentami wynikające z umów konsumenckich.

 

 

5. WYNAGRODZENIE OPERATORA I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1 Operatorowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług.

5.2 Wynagrodzenie Operatora składa się z opłaty za korzystanie przez Partnera z usług Aplikacji Choice zgodnie z niniejszym Regulaminem, uiszczanej w formie wybranego abonamentu, którego wysokość określona jest w Cenniku (dalej “Abonament“).

5.3 Partner ma możliwość wyboru stałego Abonamentu na czas określony uzgodniony w Umowie (zwanego dalej “Stałym Abonamentem“) lub elastycznego Abonamentu na czas nieokreślony (zwanego dalej “Elastycznym Abonamentem“). W przypadku Subskrypcji Stałej ustalana jest stała łączna kwota Subskrypcji na cały czas określony, którą Partner może opłacić według własnego wyboru jednorazowo z góry lub co miesiąc w formie regularnych płatności miesięcznych. W przypadku Subskrypcji Elastycznej ustalana jest miesięczna kwota Subskrypcji za miesiąc kalendarzowy, którą Partner opłaca co miesiąc w formie regularnych płatności miesięcznych. Z wyjątkiem Abonamentu Stałego płatnego z góry, Abonament naliczany jest automatycznie przez cały okres obowiązywania Umowy regularnie za miesiąc kalendarzowy z góry, chyba że Operator i Partner postanowią inaczej. Operator wystawi Partnerowi dokument podatkowy (fakturę) na kwotę odpowiadającą wysokości miesięcznego Abonamentu zawsze z pierwszym dniem danego miesiąca kalendarzowego, za który Abonament jest opłacany; do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z właściwych przepisów prawa. W przypadku, gdy Abonament Stały ma zostać opłacony zgodnie z wyborem Partnera jednorazowo z góry, Operator wystawi Partnerowi dokument podatkowy (fakturę) na kwotę odpowiadającą łącznej kwocie Abonamentu Stałego za cały określony okres z pierwszym dniem danego okresu, za który Abonament Stały jest opłacany; do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT według stawki zgodnej z właściwymi przepisami prawa. Termin płatności faktury wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych. Płatność Abonamentu na podstawie wystawionej faktury może zostać dokonana przez Partnera, według jego wyboru, przelewem bankowym, kartą płatniczą, gotówką lub za pośrednictwem Konta Bramki Płatniczej (tj. Partner zleci Operatorowi dokonanie płatności Abonamentu w ten sposób). Partner wyraźnie wyraża zgodę na to, że w przypadku opóźnienia Partnera w zapłacie Abonamentu, Operator jest uprawniony do zaspokojenia swojej wierzytelności wobec Partnera wynikającej z niezapłaconego Abonamentu za pośrednictwem Konta Bramki P ł a t n i c z e j , tj. do przelania kwoty odpowiadającej kwocie zaległego Abonamentu (lub jego części) z Konta Bramki Płatniczej na rachunek bankowy Operatora.

5.4 Strony mogą uzgodnić na piśmie indywidualne ceny i warunki płatności. W takim przypadku uzgodnione indywidualne warunki mają pierwszeństwo przed Cennikiem.

5.5 Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Cennika. Operator powiadomi Partnera o zmianie Cennika przed jej wejściem w życie, podając datę wejścia zmian w życie, co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie. W przypadku braku zgody Partnera na zmianę Cennika, Partner ma prawo powiadomić Operatora na piśmie, że nie zgadza się z nowym brzmieniem Cennika i wypowiedzieć Umowę na piśmie z tego powodu, nie później niż do momentu wejścia w życie nowego Cennika. W takim przypadku rozwiązanie Umowy będzie skuteczne z dniem wejścia w życie nowego Cennika. Jeżeli Partner nie wypowie Umowy zgodnie z poprzednimi postanowieniami, jest związany nowym Cennikiem od pierwszego dnia jego obowiązywania. W przypadku Abonamentu Stałego Partner ma zagwarantowaną stałą łączną kwotę Abonamentu przez cały czas jego trwania.

(lub stałą miesięczną kwotę Abonamentu za cały określony okres, jeśli Partner zdecyduje się na miesięczne pobieranie Abonamentu Stałego), tj. kwota Abonamentu Stałego nie może ulec zmianie przez cały uzgodniony okres w stosunku do Partnera.

5.6 Oprócz Abonamentu Operator jest uprawniony do ustalania i żądania dodatkowego wynagrodzenia za czynności wykonywane przez Operatora na podstawie Umowy lub w związku z niniejszą Umową, w szczególności za usługi wsparcia i utrzymania Aplikacji Choice, integracje itp. Partner przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że Operator jest uprawniony do pobierania od Partnera opłat za usługi dostawy, powiązane powiadomienia SMS i wszelkie inne usługi poza Abonamentem, o ile zostały one wdrożone. Opłaty zgodnie z niniejszym art. 5.6 mogą być uiszczane za pośrednictwem Konta Bramki Płatniczej lub kwot odpowiadających opłatom zgodnie z niniejszym art. Operator ma prawo przelać z Konta Bramki Płatniczej na rzecz rachunku bankowego Operatora, na co Partner wyraźnie wyraża zgodę. Operator zawsze wystawi Partnerowi dokument podatkowy (fakturę) na kwotę odpowiadającą opłatom uiszczonym zgodnie z niniejszym art. Partner przyjmuje również do wiadomości, że opłaty za usługi płatne poza Abonamentem (np. wiadomości SMS, płatne rezerwacje, vouchery, usługi marketingowe itp.) mogą od czasu do czasu ulegać zmianie i są zawsze ustalane indywidualnie z Partnerem.

5.7 Partner przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że Partner może zostać obciążony dodatkowymi opłatami integracyjnymi przez partnerów integracyjnych Operatora (np. systemy kasowe), które są całkowicie do dyspozycji danego partnera integracyjnego, a Operator nie ma wpływu na taką procedurę. Jednocześnie Partner przyjmuje do wiadomości, że warunki i ceny poszczególnych partnerów integracyjnych mogą od czasu do czasu ulegać zmianie.

 

6. LICENCJONOWANIE

6.1 Operator udziela Partnerowi niewyłącznego upoważnienia do wykonywania prawa do korzystania z Aplikacji Choice (zwanego dalej “Licencją“), wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usług przez okres obowiązywania Umowy.

6.2 Opłata za udzielenie Licencji jest wliczona w wynagrodzenie za Usługi zgodnie z art. 5 Regulaminu.

6.3 W żadnym wypadku Partner nie ma prawa do udzielania sublicencji jakiejkolwiek osobie trzeciej na podstawie takiej Licencji, ani do przeniesienia Licencji na jakąkolwiek inną osobę. Ponadto Partner nie ma prawa do powielania Aplikacji Choice w celu jej rozpowszechniania, rozpowszechniania lub w jakikolwiek sposób przekazywania jej osobom trzecim, wynajmowania lub użyczania.

 

7. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI

7.1 Partner zobowiązuje się uczestniczyć w budowaniu renomy usług Aplikacji Choice w stosunku do Użytkowników, jak i potencjalnych Użytkowników. W tym kontekście przede wszystkim prawidłowo i terminowo realizuje Umowę Pośrednictwa, nie odmawia przyjmowania zamówień na Produkty przez Użytkowników bez ważnego powodu, prawidłowo i terminowo rozpatruje wszelkie reklamacje dotyczące Produktów składane przez Użytkowników, w żaden sposób nie zniechęca Użytkowników do korzystania z usług Aplikacji Choice itp.

7.2 Operator ma prawo ograniczyć lub przerwać działanie Aplikacji Choice lub dostęp do niej na niezbędny okres z powodu konserwacji lub naprawy Aplikacji Choice lub z innego powodu leżącego po stronie Operatora lub osoby trzeciej. Operator jest również uprawniony do zmiany rozwiązania technicznego Aplikacji Choice z przyczyn operacyjnych lub innych.

7.3 Operator jest uprawniony w każdym czasie do jednostronnego potrącenia swoich wymagalnych i nienależnych wierzytelności wobec Partnera (w tym wierzytelności z tytułu ceny usług wynikających z innych tytułów niż Umowa) z wymagalnymi i nienależnymi wierzytelnościami Partnera wobec Operatora.

7.4 Partner nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek swoich wierzytelności wobec Operatora z wierzytelnościami Operatora wobec Partnera bez pisemnej zgody Partnera. Ponadto Partner nie jest uprawniony do przeniesienia swoich wierzytelności wobec Operatora na osobę trzecią bez pisemnej zgody Operatora.

7.5 Umawiające się Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji poufnych oraz wszelkich faktów stanowiących przedmiot tajemnicy handlowej Stron. Za informacje poufne uznaje się w szczególności wszelkie informacje dotyczące umawiających się stron, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o własności intelektualnej (np. informacje o systemach informatycznych, know-how i ich poszczególnych częściach).

7.6 Partner wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie i pobieranie danych przetwarzanych w ramach Aplikacji Choice przez Operatora w celu (i) wewnętrznego wykorzystania przez Operatora oraz (ii) przetwarzania i publikowania w formie zagregowanej lub anonimowej (np. na potrzeby różnych badań, w tym raportów dotyczących przypadków, raportów statystycznych, infografik itp.) Partner ponadto wyraźnie zgadza się, że dane te będą pobierane, przetwarzane i przechowywane w bazie danych Operatora nawet po zakończeniu świadczenia Usług, w tym dane uzyskane z odpowiednich źródeł po zakończeniu Umowy do momentu odłączenia źródeł, z których pochodzą dane. Partner ponadto przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że dane osobowe Partnera lub jego przedstawicieli są przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług przez Operatora jako administratora.

7.7 Partner niniejszym udziela Operatorowi zgody na wykorzystywanie przez Operatora oznaczenia, logo i nazwy handlowej Partnera (zwanych dalej “Oznaczeniem”) we wszystkich środkach komunikacji w celach reklamowych, w szczególności w formie promocji Aplikacji Choice i Usług. Partner wyraźnie oświadcza, że jest uprawniony do wyrażenia takiej zgody. W przypadku, gdy Partner wymaga od Operatora przestrzegania określonych zasad przy korzystaniu z Oznaczenia (np. zawartych w graficznej instrukcji korzystania z Oznaczenia), Partner zobowiązany jest poinformować Operatora na piśmie o tych zasadach, pod rygorem nieuwzględnienia tych zasad przy korzystaniu z Oznaczenia. Opłata za korzystanie z Oznaczenia uwzględniana jest w wynagrodzeniu Operatora. Partner ma prawo cofnąć lub ograniczyć zgodę na korzystanie z Oznaczenia poprzez pisemne oświadczenie doręczone Operatorowi.

7.8 Korzystając z Usług Operatora i Aplikacji Choice, Partner zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących i skutecznych przepisów prawa Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej, w szczególności ustawy o prawie autorskim. Partner jest zobowiązany do zrekompensowania wszelkich szkód, które zostałyby poniesione przez Operatora lub osoby trzecie w wyniku naruszenia tego zobowiązania i za które Partner ponosiłby odpowiedzialność.

7.9 Operator jest uprawniony do uniemożliwienia Partnerowi dostępu do usług Aplikacji Choice w przypadku naruszenia przez Partnera zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i/lub przepisów prawa.

7.10 Operator zastrzega sobie również prawo do ograniczenia lub zakończenia świadczenia Usług w dowolnym momencie, nawet bez wcześniejszego powiadomienia.

7.11 Partner przyjmuje do wiadomości, że Operator przekazuje mu za pośrednictwem Aplikacji Choice dane osobowe Użytkowników korzystających z usług Aplikacji Choice i zawierających z Partnerem Umowę Pośrednictwa. Partner przyjmuje również do wiadomości, że w stosunku do danych osobowych Użytkowników pełni funkcję administratora danych osobowych i zobowiązuje się przetwarzać te dane osobowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności, ale nie wyłącznie, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawą nr 110/2019 Dz, U. o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.12 Na podstawie umowy pomiędzy Partnerem a Operatorem, Operator może zakupić nazwę domeny na potrzeby Partnera. W takim przypadku właścicielem odpowiedniej nazwy domeny jest zawsze Operator, chyba że strony uzgodniły inaczej.

7.13 Operator jest uprawniony do publikowania indywidualnych aplikacji Partnera (jeśli takie istnieją) w App Store i Google Store oraz do zapewnienia ich administrowania i aktualizacji, na co Partner wyraźnie wyraża zgodę.

7.14 Operator jest uprawniony do prezentowania Partnera lub odpowiedniej restauracji w przyszłej aplikacji B2C Operatora o domniemanej nazwie “Choice QR \ Choice Food”, funkcjonującej jako Marketplace, gdzie między innymi będą prezentowani Partnerzy lub odpowiednie restauracje korzystające z Aplikacji Choice, a także do zarządzania danymi kontaktowymi Partnera w tej aplikacji B2C, na co Partner wyraźnie wyraża zgodę. Partner ma prawo w każdej chwili zażądać od Operatora usunięcia go z Aplikacji B2C Operatora lub ukrycia go.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Umowy pośrednictwa zawartej z Użytkownikiem. W tym kontekście Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i pochodzenie Produktów, a także nie ponosi odpowiedzialności za płatność lub dostawę Produktów. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej ze stosunku prawnego pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. Odpowiedzialność za rozwiązywanie wszelkich kwestii wynikających z Umów Pośrednictwa zawartych między Użytkownikiem a Partnerem lub w związku z nimi (w tym rozpatrywanie wszelkich skarg) spoczywa na konkretnym Partnerze, który zawarł Umowę Pośrednictwa z Użytkownikiem.

8.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez inne podmioty, w szczególności operatorów systemów płatności, metody płatności, ich jakość, ilość lub jakiekolwiek skutki, ani za prawa i obowiązki związane z tymi usługami itp. Partner przyjmuje do wiadomości, że Operator nie jest dostawcą usług płatniczych ani portali.

8.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera ani osób trzecich za utratę zysku. Strony umowy uzgadniają, że szacunkowa kwota rzeczywistej szkody wynikającej z jednego zdarzenia powodującego stratę nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie zapłaconej za Usługi świadczone w tygodniowym okresie rozliczeniowym poprzedzającym tygodniowy okres rozliczeniowy, w którym wystąpiło dane zdarzenie powodujące stratę.

8.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, np. klęskami żywiołowymi, wydarzeniami naturalnymi, wojennymi lub terrorystycznymi itp.

8.5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojami Aplikacji Choice, przestojami po stronie dostawców usług ani za szkody spowodowane działaniami niezbędnymi do zapewnienia działania Usług Operatora i Aplikacji Choice (np. aktualizacje oprogramowania, konfiguracja serwerów itp.)

8.6 W przypadku awarii technicznych Aplikacji Choice lub odpowiedniej bramki płatności, Operator dołoży wszelkich starań, aby usunąć te awarie. Partner nie jest jednak uprawniony do żądania od Operatora jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu, w tym z tytułu utraconych korzyści.

8.7 Operator dołoży wszelkich starań, aby utrzymać integrację Aplikacji Choice z produktami stron trzecich (np. kasami fiskalnymi, usługami dostawy itp.). Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub błędy powstałe po stronie tych produktów, spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe podczas integracji.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Wszelkie stosunki wynikające z Warunków podlegają prawu Republiki Czeskiej. Wszelkie spory między umawiającymi się stronami wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sądy powszechne Republiki Czeskiej.

9.2 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną ważne i skuteczne. Nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione innym, ważnym i skutecznym postanowieniem, które w swojej treści i znaczeniu najlepiej odpowiada treści i znaczeniu pierwotnego postanowienia.

9.3 Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Regulaminu. Operator powiadomi Partnera o każdej zmianie Regulaminu na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Umowy, podając datę wejścia w życie zmian, poprzez wyświetlenie powiadomienia w Aplikacji Choice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Partnera wskazanej w Umowie. Jeżeli Partner nie zgadza się ze zmianą Regulaminu, ma prawo poinformować Operatora na piśmie, że nie zgadza się z nowym brzmieniem Regulaminu i wypowiedzieć Umowę na piśmie z tego powodu, nie później niż z chwilą wejścia w życie nowego Regulaminu. W takim przypadku wypowiedzenie Umowy będzie skuteczne z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Jeżeli Partner nie wypowie Umowy zgodnie z poprzednimi postanowieniami, jest związany nowym Regulaminem od pierwszego dnia jego obowiązywania.

9.4 W przypadku Subskrypcji Elastycznej umawiające się strony są uprawnione do rozwiązania Umowy z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i musi zostać doręczone drugiej stronie. O ile poniżej nie określono inaczej, okres wypowiedzenia wynosi 3 (trzy) miesiące kalendarzowe i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało dostarczone drugiej stronie.

9.5.W przypadku, gdy Partner wybrał Subskrypcję Elastyczną i jednocześnie k orz ystaz Usługi Choice QR polegającej na możliwości płatności ze stolika za pomocą kodów QR, PartnermożewypowiedziećUmowęz zachowaniem okresuwypowiedzeniawynoszącego 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych, który rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie. W okresie wypowiedzenia Partner nie może usunąć kodów QR ze stolików ani wyłączyć odpowiedniej integracji w Aplikacji Choice.

9.6 W przypadku Abonamentu Stałego (zawarcie Umowy na czas określony) umawiające się strony są uprawnione do rozwiązania Umowy ze skutkiem odpowiednio na ostatni dzień opłaconego z góry okresu lub uzgodnionego okresu określonego.

9.7 Umawiające się strony są uprawnione do odstąpienia od Umowy, jeżeli druga Strona w istotny sposób naruszy jej postanowienia.

9.8 Jeżeli Partner wybrał Abonament Stały, to w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy (tj. przed upływem uzgodnionego okresu) przez Partnera i/lub z przyczyn leżących po stronie Partnera (np. w wyniku naruszenia obowiązków przez Partnera):

i. nie ma możliwości żądania zwrotu już opłaconego Abonamentu lub jego części (jeśli Abonament został opłacony jednorazowo z góry za cały określony okres);

ii. Partner zobowiązany jest do dokonania bez zbędnej zwłoki jednorazowej wpłaty łącznej kwoty Abonamentu ustalonej za cały ustalony okres (jeżeli Abonament opłacany był miesięcznie), tj. różnicy pomiędzy łączną kwotą Abonamentu za czas określony a sumą dotychczas opłaconych kwot miesięcznych, na podstawie faktury wystawionej przez Operatora;

iii. Partner zobowiązany jest do dokonania, bez zbędnej zwłoki, jednorazowej wpłaty odpowiadającej przewidywanej wysokości Opłaty za korzystanie z Bramki Płatniczej za okres pozostały do końca całego okresu rozliczeniowego, której wysokość zostanie obliczona jako iloczyn średniej dziennej wartości dotychczas uiszczonej Opłaty za korzystanie z Bramki Płatniczej oraz liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, na podstawie faktury wystawionej przez Operatora, o ile Partner korzystał z Usługi Choice QR polegającej na możliwości płatności ze stołu za pomocą kodów QR.

9.9 W przypadku więcej niż jednej wersji językowej niniejszych Warunków, Warunki w języku angielskim mają pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi w przypadku rozbieżności między wersjami językowymi.

9.10 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 1.03.2024 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

WYBÓR:

Choice QR s.r.o. , nr identyfikacyjny: 09517600, z siedzibą pod adresem: Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt C 337491

(“Wybór”)

oraz

PARTNER (zgodnie z definicją w Warunkach; zwany dalej “Niezależnym Kontrolerem” w

niniejszym Załączniku nr 1)

(Choice i Individual Controller zwani łącznie “Stronami” lub indywidualnie “Stroną”),

zawrzeć następującą umowę o przetwarzanie danych osobowych (“Umowa”):

 1. PRZEGLĄD
  1. Choice i Niezależny Kontroler zawarli umowę o świadczenie usług (określoną w Warunkach jako “Umowa”), na podstawie której Choice jako dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Niezależnego Kontrolera jako klienta usług określonych w umowie o świadczenie usług (“Umowa Główna”).
  2. Wykonanie przedmiotu Umowy Głównej obejmuje czynności, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; “RODO”) (“Dane Osobowe”) oraz ustawy nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami, a Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków w nich określonych.
  3. Strony oświadczają, że każda z nich posiada status niezależnego administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Głównej.
  4. W związku z powyższym Strony zawarły niniejszą Umowę i uzgodniły, że na poniższych warunkach przetwarzania danych osobowych, których zobowiązuje się przestrzegać.
  5. Po zakończeniu działalności Choice na rzecz Niezależnego Administratora lub po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem na podstawie Umowy Głównej, obowiązki Niezależnego Administratora w zakresie zabezpieczenia i ochrony Danych Osobowych, obowiązek zachowania poufności lub obowiązki związane z zakończeniem działalności Choice, jak również roszczenia Choice z tytułu naruszenia takich obowiązków, nie wygasają.
 1. PRZEDMIOT I CEL UMOWY
  1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, które następuje w wyniku wykonywania czynności określonych w Umowie Głównej.
  2. Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie ochrony Danych Osobowych podczas ich przetwarzania w ramach realizacji przedmiotu Umowy Głównej.
 1. SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Choice i Niezależnego Administratora w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy Głównej.
  1. Strony uzgadniają, że (i) rodzaje i kategorie Danych Osobowych, (ii) okres przetwarzania, (iii) cel przetwarzania oraz (iv) kategorie osób, których dane dotyczą, są określone bardziej szczegółowo w Załączniku A do niniejszej Umowy.
 1. BENEFICJENCI
  1. Każda osoba działająca w imieniu Choice lub Niezależnego Administratora i mająca dostęp do Danych Osobowych może przetwarzać takie Dane Osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo. Choice i niezależny administrator danych są zobowiązani do podjęcia środków w celu zapewnienia, że jest to wymagane.
  2. Strony są zobowiązane do zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych b y ł y z o b o w i ą z a n e d o z a c h o w a n i a poufności lub podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.
  3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron powierzy innemu podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych, zobowiązuje się nałożyć na niego takie same obowiązki w zakresie ochrony danych, jak określone w niniejszej Umowie na podstawie umowy, w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji dotyczących wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO. Jeśli wspomniany podprzetwarzający nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie ochrony danych, odpowiednia Strona pozostanie w pełni odpowiedzialna za wypełnienie obowiązków danego podprzetwarzającego.
 2. OBOWIĄZKI STRON
  1. Strony są zobowiązane do usunięcia lub innego technicznego usunięcia wszystkich Danych Osobowych ze swoich systemów informatycznych i baz danych lub do ich zwrotu drugiej Stronie po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych, a także są zobowiązane do usunięcia istniejących kopii, chyba że przepisy prawa wymagają przechowywania takich Danych Osobowych.
  2. Strony zobowiązują się do podjęcia takich środków technicznych, organizacyjnych, kadrowych i innych niezbędnych środków (w tym, w razie potrzeby, do przyjęcia odpowiednich wewnętrznych regulacji i dyrektyw), które zapewnią ochronę przetwarzanych danych osobowych w taki sposób, aby uniemożliwić nieuprawniony lub przypadkowy dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zniszczenie lub utratę, nieuprawnione przekazanie, inne nieuprawnione przetwarzanie lub inne niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych.

nie może wystąpić, w tym, w stosownych przypadkach, następujące warunki:

   1. pseudonimizacja i szyfrowanie Danych Osobowych;
   2. zdolność do zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
   3. zdolność do przywrócenia dostępności i dostępu do Danych Osobowych w odpowiednim czasie w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych; oraz
   4. proces regularnego testowania, oceny i ewaluacji skuteczności środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
  1. Okres przetwarzania danych osobowych jest ograniczony do okresu obowiązywania Umowy Głównej. Strony zobowiązują się do przekazania danych osobowych odpowiedniej Stronie lub ich usunięcia w sposób możliwy do udowodnienia nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu przetwarzania.
  2. Strona jest zobowiązana do współpracy z drugą Stroną za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, jeśli to możliwe, w celu wypełnienia obowiązku drugiej Strony w zakresie odpowiedzi na wnioski o wykonanie praw osoby, której dane dotyczą.
  3. Strony są zobowiązane do wzajemnej współpracy w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami dotyczącymi zabezpieczenia Danych Osobowych (bezpieczeństwo przetwarzania, zgłaszanie naruszeń takiego bezpieczeństwa organowi nadzorczemu lub powiadamianie osób, których dane dotyczą, ocena wpływu przetwarzania na ochronę Danych Osobowych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym), z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji dostępnych Stronom.
  4. Strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania odpowiedniej Strony o wszelkich trudnościach w wypełnianiu obowiązków w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz o wszelkich okolicznościach związanych z naruszeniem obowiązków w zakresie przetwarzania i ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku odpowiednia Strona podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych tak szybko, jak to możliwe, a następnie będzie postępować zgodnie z instrukcjami drugiej Strony, jeśli zostaną ujawnione.
  5. Na żądanie drugiej Strony, Strony są zobowiązane do wzajemnego przedstawienia dowodów na podjęte i wdrożone środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Jeżeli w związku z możliwym do udowodnienia naruszeniem obowiązków danej Strony związanych z obsługą i przetwarzaniem Danych Osobowych jedna ze Stron zostanie zobowiązana  do  zapłaty  grzywny  l u b   n a p r a w i e n i a   s z k o d y   l u b z a d o ś ć u c z y n i e n i a pieniężnego, Strona zobowiązana zrekompensuje drugiej Stronie pełną kwotę nałożonej grzywny lub nałożonego odszkodowania za szkodę lub zadośćuczynienia pieniężnego.
  2. Jeśli w związku z możliwym do udowodnienia naruszeniem obowiązków danej Strony związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych, którakolwiek ze Stron jest zobowiązana do podjęcia środków naprawczych w określonym terminie, dana Strona naprawi takie uchybienie w określonym terminie i zastosuje się do środków naprawczych.
 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej. Pozostaje to bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z Art. 1.5 niniejszej Umowy.
  2. Choice ma prawo wypowiedzieć Umowę na piśmie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia od doręczenia zawiadomienia, jeżeli właściwy organ administracji państwowej (w szczególności organ nadzorczy) podejmie ostateczną decyzję o zastosowaniu środków zaradczych w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Niezależnego Administratora.
  3. Powstanie prawa do wypowiedzenia Umowy zgodnie z art. 7.2. 7.2 niniejszej Umowy powoduje jednocześnie powstanie po stronie Choice prawa do wypowiedzenia Umowy Głównej lub jej części w zakresie wynikającym z decyzji organu administracyjnego z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 7.2 niniejszej Umowy, nawet jeśli Umowa Główna stanowi inaczej. 7.2 niniejszej Umowy, nawet jeśli Umowa Główna stanowi inaczej.
 1. WSPÓŁPRACA STRON
  1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i przekazywania sobie informacji niezbędnych do wykonania ich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania Danych Osobowych. Gdy tylko jedna ze Stron odkryje naruszenie Danych Osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłosi je drugiej Stronie.
  2. W celu zapewnienia wzajemnej współpracy i informowania się Stron, przekazywania niezbędnych dokumentów i danych wyjściowych, Strony wyznaczą swoich przedstawicieli (“Osoby Kontaktowe“). Zmiany danych dotyczących Osób Kontaktowych będą zgłaszane drugiej Stronie przez odpowiednią Stronę w formie pisemnej lub elektronicznej, z podaniem daty wejścia w życie takich zmian.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron lub w dniu akceptacji (związania) Warunków przez Niezależnego Administratora.
  2. Stosunki wynikające z Umowy oraz stosunki nieuregulowane wyraźnie w Umowie podlegają prawu Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 89/2012 Dz.U., kodeksowi cywilnemu i RODO. Strony zgadzają się, że praktyki handlowe nie mają pierwszeństwa przed jakimikolwiek przepisami prawa, w tym przepisami prawa, które nie mają skutków przymusowych.
  3. Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory mogące wyniknąć między nimi w związku z wykonywaniem lub interpretacją niniejszej Umowy w drodze negocjacji i wzajemnego porozumienia. Jeżeli dany spór nie może zostać rozstrzygnięty w drodze wzajemnego porozumienia Stron, spór taki zostanie poddany przez jedną ze Stron pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo i miejscowo.
  4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne lub w inny sposób nieskuteczne lub p o z o r n e dla Stron, nieważność lub nieskuteczność lub pozorność takiego postanowienia nie oznacza nieważności lub nieskuteczności lub pozorności niniejszej Umowy jako całości lub któregokolwiek z jej pozostałych postanowień, pod warunkiem, że takie nieważne, nieskuteczne lub pozorne postanowienie m o ż n a o d d z i e l i ć od pozostałej treści niniejszej Umowy zgodnie z prawem. Strony zobowiązują się, że bez zbędnej zwłoki po odkryciu przyczyny takiej nieważności, bezskuteczności lub pozorności, na podstawie wzajemnych negocjacji zainicjowanych przez którąkolwiek z nich, zastąpią takie nieważne lub bezskuteczne lub pozorne postanowienie ważnym i skutecznym postanowieniem, które będzie najwierniej odpowiadało istocie znaczenia pierwotnie nieważnego lub bezskutecznego lub pozornego postanowienia.
  5. Następujące Załączniki są włączone do niniejszej Umowy:

 

Załącznik A – Specyfikacja przetwarzania danych osobowych

Niniejszy załącznik służy do określenia, jakie Dane Osobowe, w jakim celu, przez jaki okres i w jaki sposób Niezależny Administrator i Choice przetwarzają Dane Osobowe, a także do określenia innych warunków, na jakich odbywa się przetwarzanie. Odpowiednie pole zostanie wypełnione symbolem “X”.

 1. RODZAJE I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i Choice przetwarzają oddzielnie następujące rodzaje i kategorie Danych

Osobowych:

Imię i nazwisko
Adres e-mail i numer telefonu
Adres dostawy
 1. CZAS PRZETWARZANIA

Niezależny Administrator i Choice przetwarzają osobno wyżej wymienione kategorie Danych

Osobowych przez cały okres obowiązywania Umowy.

 1. CEL PRZETWARZANIA

Niezależny Administrator i Choice przetwarzają oddzielnie powyższe kategorie Danych Osobowych w celu wykonania Umowy Głównej jako całości.

 1. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Niezależny Administrator i Choice przetwarzają oddzielnie Dane Osobowe następujących osób, których dane dotyczą: