Chat with us, powered by LiveChat

Terms& Conditions applied before 01 May 2024

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává společnost Choice QR s.r.o., IČ: 09517600, se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 337491 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem, Uživatelem a Partnerem vznikající při provozu a užívání Aplikace Choice, jakož i další práva a povinnosti Uživatelů při využívání služeb poskytovaných v souvislosti s Aplikací Choice, a to zejména:
 1. vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem, které vznikají při přístupu a užívání Aplikace Choice a jež vyplývají z využívání služeb Aplikace Choice a uživatelského účtu;
 2. vzájemná práva a povinnosti týkající se kupních smluv sjednávaných ohledně Produktů, případně jiných smluv (např. týkajících se doručovacích služeb), jejichž uzavření zprostředkovává Provozovatel skrze Aplikaci Choice, přičemž tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní (popř. jiné) smlouvy uzavřené mezi Partnerem a Uživatelem.
 1. Pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají následující slova a výrazy použité v těchto Podmínkách následující význam:
  1. „Aplikace Choice“ je technické řešení, resp. počítačový program či aplikace s názvem Choice, jehož hlavní podstatou a funkcí je umožnění Uživatelům prohlížet, objednat a koupit Produkty Partnerů Provozovatele a zprostředkování uzavření kupní smlouvy ohledně příslušných Produktů s daným Partnerem, případně zprostředkování doručovacích služeb, dále též provedení rezervace místa u Partnerů, správa marketingu pro Partnery, jakož i zprostředkování komunikace Partnerů s Uživateli.
  2. „Autorský zákon“ je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.
  3. „Partner“ je provozovatel restaurace nebo jiného podniku poskytujícího gastronomické služby, popř. jiný partner (podnikající fyzická či právnická osoba), jehož Produkty jsou nabízeny a prodávány prostřednictvím Aplikace Choice, a to na základě smlouvy o zprostředkování či jiné obdobné smlouvy uzavřené s Provozovatelem.
  4. „Podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky užívání Aplikace Choice.
  5. „Produkty“ jsou produkty a služby Partnera nabízené a prodávané Partnerem skrze Aplikaci Choice Uživatelům za účelem přímé a okamžité spotřeby.
  6. „Provozovatel“ je společnost vymezená v čl. 1.1 těchto Podmínek.
  7. „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  8. „Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba využívající služeb Aplikace Choice a takto uzavírající kupní smlouvu s Partnerem.
  9. „Zákon o ochraně spotřebitele“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 2. Uživatel prohlašuje a výslovně potvrzuje, že si před zahájením využívání služeb Aplikace Choice důkladně přečetl tyto Podmínky, zcela jim porozuměl, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit. Uživatel dále prohlašuje a zaručuje, že je způsobilý k právnímu jednání (zejména s ohledem na svůj věk) nebo je zastoupen svým zákonným zástupcem.

 

 • ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ APLIKACE CHOICE

 

 1. Provozovatel zprostředkovává nabídku Partnerů na prodej Produktů Uživatelům prostřednictvím Aplikace Choice, a umožňuje tak propojit Partnery s Uživateli. Provozovatel Partnerům i Uživatelům poskytuje rovněž prostřednictvím Aplikace Choice místo, na kterém dochází k uzavírání kupních smluv týkajících se Produktů (popř. smluv ohledně doručovacích služeb), včetně místa umožňující komunikaci a řešení případných reklamací. Provozovatel dále například umožňuje Uživatelům prostřednictvím Aplikace Choice rezervovat místo u Partnerů a provádět platby za Produkty prostřednictvím QR kódů.
 2. Provozovatel není ani kupujícím, ani prodávajícím Produktů, ale je pouze zprostředkovatelem kupních smluv ohledně Produktů prostřednictvím Aplikace Choice; obdobně Provozovatel pouze zprostředkovává uzavírání smluv o doručovacích či jiných službách. Kupní smlouva ohledně Produktů se uzavírá výhradně mezi Uživatelem jakožto kupujícím a Partnerem jakožto prodávajícím, a Provozovatel není stranou takové kupní smlouvy. Provozovatel obdobně není smluvní stranou smlouvy o poskytnutí doručovacích či jiných služeb.
 3. Odpovědnost za nabízení a prodej Produktů a za vyřizování reklamací Uživatelů jakožto kupujících nebo řešení jiných otázek vyplývajících z kupních smluv uzavřených mezi Uživatelem jakožto kupujícím a Partnerem jakožto prodávajícím nebo v souvislosti s ní nese konkrétní Partner coby prodávající, se kterým Uživatel coby kupující uzavřel smlouvu. Provozovatel obdobně nenese žádnou odpovědnost z poskytnutí doručovacích či jiných služeb. Provozovatel v této souvislosti není odpovědný za jakost a původ Produktů a nenese rovněž odpovědnost za platbu či dodání Produktů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vyplývající z právního vztahu mezi Partnerem jakožto prodávajícím a Uživatelem jakožto kupujícím.
 4. Vzhledem k tomu, že Provozovatel poskytuje místo pro sjednávání a uskutečňování transakcí mezi Uživatelem a Partnerem, zavazuje se poskytnout Uživateli a Partnerovi nezbytnou součinnost, pokud jeho činnost či jednání může napomoci k vyřešení záležitostí mezi Uživatelem a Partnerem v souvislosti s nákupem Produktů skrze Aplikaci Choice.
 5. Provozovatel neověřuje ani neodpovídá za důvěryhodnost nebo spolehlivost Uživatelů či Partnerů. Provozovatel neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných v Aplikaci Choice.
 6. Uživatel může do Aplikace Choice vstupovat více způsoby, mimo jiné též prostřednictvím oskenování QR kódu v provozovně Partnera nebo kliknutí na příslušné tlačítko na webových stránkách Partnera. Jestliže Uživatel využije vstup do Aplikace Choice skrze QR kód konkrétního Partnera nebo příslušné tlačítko na webových stránkách konkrétního Partnera, zobrazí se Uživateli nabídka Produktů tohoto konkrétního Partnera.

 

 • REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 1. Na základě registrace Uživatele provedené v Aplikaci Choice může Uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu a odtud může Uživatel provádět objednávání Produktů. Uživatel může objednávat Produkty také bez registrace.
 2. Pokud si Uživatel vytvoří uživatelský účet, je povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje. Uživatel se zavazuje udržovat údaje uvedené v jejich uživatelském účtu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně těchto údajů, změněné údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a je povinen zamezit přístupu třetích osob ke svému uživatelskému účtu. V rozsahu povoleném podle příslušných právních předpisů se Uživatel zavazuje přijmout odpovědnost za veškeré aktivity, ke kterým bude docházet na jeho účtu nebo pod jeho heslem. Uživatel by měl podniknout veškeré kroky nezbytné k tomu, aby jeho heslo bylo tajné a zabezpečené, a jestliže bude mít důvod se domnívat, že jeho heslo zná jakákoli další osoba, nebo pokud bude jeho heslo používáno (nebo je pravděpodobné, že by mohlo být používáno) neoprávněně, měl by o této skutečnosti bez odkladu informovat Provozovatele a zajistit včasně zneplatnění, popř. nahrazení potenciálně nebo skutečně ohrožených přístupových údajů. Provozovatel ani Partner nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 4. Uživatel má přístup ke svým údajům v Aplikaci Choice v příslušné sekci, kde je může upravovat. Zásady zpracování osobních údajů jsou přístupné v Aplikaci Choice v sekci týkající se ochrany osobních údajů.
 5. Uživateli je zakázáno užívat kteroukoli službu Aplikace Choice takovým způsobem, který by měl nebo mohl mít za následek přerušení, poškození nebo zhoršení kvality jakékoli služby Aplikace Choice nebo přístupu k ní.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby nebo zrušit uživatelský účet, a to především v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 1 rok, či v případech, kdy Uživatel poruší příslušné právní předpisy, tyto Podmínky nebo pokyny či oprávněné zájmy Provozovatele.
 7. Uživatel bere na vědomí, že služby Aplikace Choice nebo uživatelský účet nemusí být dostupné vůbec či nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
 8. Uživatel bere dále na vědomí, že služby Aplikace Choice mohou být kdykoli přerušeny, dočasně pozastaveny či trvale ukončeny. Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat Uživatelů. Uživatel nemá v případě přerušení, pozastavení či ukončení služeb Aplikace Choice právo na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani jakékoliv jiné újmy.

 

 • PREZENTACE PRODUKTŮ

 

 1. Nabídka a prezentace Produktů umístěná v Aplikaci Choice obsahuje označení Produktu a jeho cenu, a dále také údaje a informace o konkrétním Partnerovi, cenu za balení a dodání Produktu. Prezentace Produktů může obsahovat rovněž podrobnější popis Produktu, jeho vlastnosti, velikosti, dostupnosti a případně též fotografické zobrazení Produktu.
 2. Uživatel bere na vědomí, že veškerá prezentace Produktů umístěná v katalogu Aplikace Choice je pouze informativního charakteru a Partner jakožto prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto Produktů s Uživatelem.
 3. Aplikace Choice není internetovým obchodem a Provozovatel neodpovídá žádným způsobem za správnost údajů poskytnutých od Partnerů, a to včetně cen, popisků, dostupností, velikostí či přesnosti zobrazení Produktu. Veškeré informace o Produktu jsou poskytovány výlučně Partnerem jakožto prodejcem konkrétního Produktu. 
 4. Uživatel bere dále na vědomí, že Produkty nabízené Partnerem prostřednictvím Aplikace Choice mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních Produktech, mohou Uživatelé kontaktovat příslušného Partnera na adrese jeho provozovny, v sídle nebo místě podnikání Partnera, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Partnera na jeho uživatelském profilu, webových stránkách či v Aplikaci Choice. Partner poskytne ohledně každého Produktu informace o jeho přesném složení.

 

 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Uživatel může objednat Produkty od Partnera následujícími způsoby:
 1. v případě registrace v Aplikaci Choice: prostřednictvím svého uživatelského účtu;
 2. bez registrace v Aplikaci Choice: vyplněním objednávkového formuláře.
 1. Při provádění objednávky si Uživatel zvolí Produkt a počet kusů tohoto Produktu. Po celou dobu před tím, než Uživatel objednávku závazně odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat“ objednávku, může kontrolovat a měnit již zadané údaje a vracet se k předchozím krokům této objednávky. Zároveň má Uživatel možnost v kterékoliv fázi objednávání Produktu přerušit provádění výše popsaných kroků, opustit Aplikaci Choice, v níž se objednávka Produktu provádí, a tímto proces objednávání Produktu zrušit. 
 2. Objednávka Uživatele se stává závaznou až v okamžiku jejího odeslání kliknutím na tlačítko „Odeslat“ objednávku.
 3. Podmínkou platnosti objednávky je:
 1. vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři, a zároveň
 2. potvrzení Uživatele o tom, že se seznámil s těmito Podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů.
 1. Odesláním objednávky Uživatel potvrzuje, že mu byly Partnerem v rámci prezentace Produktu, popřípadě na jeho webové stránce, a v těchto Podmínkách, poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 Občanského zákoníku.
 2. Jakmile Partner obdrží objednávku od Uživatele, zašle Uživateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Uživatel při objednání zadal do objednávkového formuláře. Kupní smlouva mezi Uživatelem a Partnerem je uzavřena přijetím objednávky Partnerem.
 3. Objednávka Uživatele je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi Uživatelem jakožto kupujícím a Partnerem jakožto prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Zároveň je přístupná Uživateli po přihlášení do jeho uživatelského účtu.
 4. Poté, co byla objednávka přijata Partnerem, je Uživatel oprávněn zrušit takovou objednávku bez důvodu pouze po dohodě s Partnerem. 
 5. Vzhledem k tomu, že předmětem koupě je zboží podléhající rychlé zkáze ve smyslu ust. § 1837 písm. e) Občanského zákoníku, není Uživatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 Občanského zákoníku (přestože jde o smlouvu uzavíranou distančním způsobem). Uživatel je ovšem oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Partnerem ohledně Produktů v souladu s Občanským zákoníkem v případě, že Partner porušil své povinnosti z kupní smlouvy.
 6. Uživatel výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od základní sazby a Uživatel si je hradí sám.

 

 • KUPNÍ CENA A ZPŮSOBY PLATBY

 

 1. V Aplikaci Choice jsou kupní ceny Produktů uvedeny včetně DPH. Náklady na dodání a balení Produktů se mohou lišit dle vybraného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.
 2. V závislosti na výběru Uživatele a podle toho, zda je daná metoda Uživateli v Aplikaci Choice aktuálně k dispozici, může být platba kupní ceny za objednaný Produkt Uživatelem uskutečněna následujícími platebními metodami:
 1. platba předem před dodáním a převzetím Produktu Uživatelem: bezhotovostní platba platební kartou on-line přes platební bránu;
 2. platba při převzetí Produktu Uživatelem: (i) hotovostní nebo (ii) bezhotovostní platba platební kartou u Partnera při převzetí Produktu.
 1. Při platbě předem před dodáním a převzetím Produktu Uživatelem se uplatní následující pravidla:
  1. Uživatel bude přesměrován na příslušný platební server třetí strany, kde vyplní všechny potřebné údaje k odeslání platby.
  2. Uživatel bere na vědomí, že Partner nemá povinnost přijmout objednávku Uživatele, ani dodat objednaný Produkt Uživateli před tím, než bude kupní cena (popř. záloha) za objednaný Produkt ze strany Uživatele uhrazena.
  3. Uživatel bere dále na vědomí, že platební bránu provozuje osoba odlišná od Provozovatele a Partnera, a z tohoto důvodu Provozovatel ani Partner nenesou jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli v souvislosti s použitím této platební metody.
 2. Provozovatel může být v některých případech platebním místem pro uhrazení kupní ceny Produktů dle kupní smlouvy, k čemuž je výslovně oprávněn Partnerem. Provozovatel je povinen dle ujednání s Partnerem zúčtovat s ním Uživatelem uhrazenou cenu.

 

 • ZPŮSOBY DODÁNÍ

 

 1. V závislosti na výběru Uživatele a podle toho, zda je daný způsob doručení Uživateli v Aplikaci Choice aktuálně k dispozici, může být dodání objednaného Produktu realizováno následujícími způsoby:
 1. osobní vyzvednutí Uživatelem na jeho vlastní náklady v provozovně Partnera;
 2. dodání Partnerem do místa v provozovně Partnera (ke stolu), které Uživatel uvedl v objednávce (prostřednictvím naskenování QR kódu na stole v provozovně Partnera);
 3. dodání do místa, které Uživatel uvedl v objednávce jako místo dodání, a to Partnerem nebo s využitím doručovací služby (náklady na dopravu mohou být v takovém případě účtovány Uživateli).
 1. Při osobním vyzvednutí Produktů v provozovně Partnera se uplatní následující pravidla: 
  1. Uživatel obdrží elektronické oznámení, jakmile budou Produkty na zvolené provozovně Partnera připraveny k vyzvednutí. Uživatel si objednané Produkty osobně vyzvedne ve vybrané provozně Partnera na své vlastní náklady. Uživatel bere na vědomí, že Partner nebo Provozovatel mohou stanovit podmínky pro ověření totožnosti Uživatele při vyzvednutí objednaných Produktů. 
  2. Uživatel je povinen vyzvednout si Produkty v místě zvolené provozovny Partnera ve lhůtě stanovené v oznámení, nejpozději však vždy do konce provozní doby příslušné provozovny Partnera. Lhůta pro vyzvednutí Produktu začíná běžet v okamžiku, kdy Uživateli Partner zaslal oznámení o tom, že je Produkt připraven k vyzvednutí. 
  3. Jestliže nebude objednaný Produkt Uživatelem vyzvednut v příslušné provozovně Partnera ve stanovené lhůtě, může Partner bez předchozího upozornění dodávku Produktů zrušit, resp. odstoupit od příslušné kupní smlouvy ohledně nevyzvednutých Produktů. Zároveň je Partner oprávněn naúčtovat Uživateli plnou cenu Produktů dle objednávky jakožto paušální náhradu nákladů na přípravu Produktu. 
  4. V případě, že Uživatel zvolil jako platební metodu platbu až při převzetí Produktu a nevyzvedne si objednaný Produkt v provozovně Partnera ve stanovené době, je Provozovatel oprávněn dle vlastního uvážení zabránit tomuto Uživateli v dalším užívání Aplikace Choice.

 

 • AUTORSKÉ PRÁVO A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace Choice je chráněna Autorským zákonem a dalšími souvisejícími předpisy. Všechna práva k Aplikaci Choice, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, grafik, fotek, filmů, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli, resp. jeho Partnerům. 
 2. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Aplikaci Choice nebo její část bez souhlasu Provozovatele.
 3. Uživateli je poskytováno pouze právo užívání Aplikace Choice v souladu se smyslem a účelem stanoveným těmito Podmínkami.
 4. Bez výslovného předchozího písemného souhlasu Provozovatele Uživatel nesmí, ani nedovolí žádné třetí straně: (a) dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat Aplikaci Choice; (b) odstraňovat, upravovat nebo zakrývat veškerá autorská nebo vlastnická upozornění obsažená v Aplikaci Choice; (c) používat Aplikaci Choice za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu nebo služby, (d) získat neoprávněný přístup k Aplikaci Choice (např. prostřednictvím jiného systému nebo nástroje); (e) neoprávněn zasahovat či neoprávněn užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Aplikaci Choice a užívat jí nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem; (f) používat Aplikaci Choice způsobem, který je v rozporu s platným právem nebo porušuje jakákoli práva třetích stran na soukromí nebo práva duševního vlastnictví; (g) publikovat, odesílat, nahrávat nebo jinak přenášet prostřednictvím Aplikace Choice jakákoli data, která obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby, poškozené soubory nebo jiné počítačové programy či postupy, které jsou způsobilé poškodit, škodlivě narušit, tajně zachytit nebo přivlastnit jakékoli systémy, data, osobní informace nebo majetek někoho jiného; (h) přenášet spam, řetězové zprávy nebo jinou nevyžádanou komunikaci prostřednictvím Aplikace Choice; (i) narušovat integritu nebo zabezpečení Aplikace Choice; nebo (j) podniknout jakékoli kroky, které budou nebo mohou představovat pro infrastrukturu Provozovatele nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení a které by mohly mít negativní vliv na provoz Aplikace Choice.
 5. Uživatel dále nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu Provozovatele oddělit a/nebo znovu použít části obsahu kterékoli služby Aplikace Choice, zejména pak není oprávněn používat tzv. data mining, roboty nebo jiné obdobné nástroje pro získávání a shromažďování údajů (jednorázové i opakované) s cílem opětovného využití podstatných částí obsahu jakékoli služby poskytované Provozovatelem. Dále Uživatel nesmí vytvářet a/nebo zveřejňovat vlastní databáze zahrnující podstatné části jakékoli služby poskytované Provozovatelem (např. seznamy Produktů a jejich ceny v Aplikaci Choice).
 6. Uživatelé služeb Aplikace Choice zde mohou zveřejňovat své recenze, příspěvky, komentáře, dotazy či odpovědi nebo jiný obsah včetně obrázků, fotografií, audio či video nahrávek (společně dále jen „obsah“), avšak za předpokladu, že takový obsah nebude nezákonný, v rozporu s dobrými mravy nebo zásadami či oprávněnými zájmy Provozovatele, nebude ohrožovat veřejný pořádek, nebude klamavý, pomlouvačný, urážlivý, výhrůžný či pornografický, nebude zasahovat do soukromí, porušovat práva duševního vlastnictví, nebude jinak působit újmu třetím osobám a nebude ani jinak nevyhovující, a dále za předpokladu, že nebude obsahovat politické kampaně, komerční reklamy, spamy, viry apod. Uživatel nesmí používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak uvádět Provozovatele v omyl v souvislosti s původem jakéhokoliv obsahu. Provozovatel si vyhrazuje právo obsah odporující těmto Podmínkám odstranit nebo upravit.
 7. Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem veškerých práv spojených s obsahem, který zveřejňuje, nebo je jinak oprávněn s tímto obsahem takto nakládat (tj. je autorem takového obsahu nebo disponuje souhlasem autora s umístěním obsahu v rámci Aplikace Choice), že použití obsahu zveřejněného Uživatelem není v rozporu s pravidly či doporučeními Provozovatele, že je takový obsah ke dni jeho zveřejnění přesný a žádné osobě ani subjektu nezpůsobí jakoukoliv újmu. Pokud se prohlášení Uživatele dle tohoto článku ukáže být nepravdivým, je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Provozovatel prohlášení Uživatele za pravdivé považoval.
 8. Jakýkoliv obsah zveřejněný Uživatelem vyjadřuje výlučně názory Uživatele a nevyjadřuje názory Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za pravdivost a správnost informací uvedených v obsahu přidaném Uživatelem a za soulad těchto informací s právními předpisy.
 9. Uživatel je oprávněn svůj obsah kdykoli smazat nebo změnit nastavení tak, aby se obsah zobrazoval pouze osobám, kterým Uživatel umožní přístup (pokud to daná funkce umožňuje).
 10. Pokud Uživatel v Aplikaci zveřejní jakýkoliv obsah ve shora uvedeném smyslu, uděluje tím Provozovateli právo tento obsah používat, zveřejňovat, zpřístupňovat, překládat a upravovat, reprodukovat a využívat v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí nebo kampaní Provozovatele, a to na území celého světa a po neomezenou dobu a lze ho udělit další osobě. Toto právo je neomezené, nevýhradní a nejsou s ním spojeny žádné autorské odměny, včetně dodatečných. Uživatel dále uděluje Provozovateli právo používat jméno, které Uživatel použil v souvislosti s tímto obsahem, čímž nedochází k převedení žádných osobnostních práv.
 11. Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškeré nároky, které vůči němu v souvislosti s obsahem poskytnutým Uživatelem případně uplatní třetí osoby; odpovědnost Provozovatele ve vztahu ke třetím osobám však může spočívat nejvýše v tom, že obsah řádně neodstranil ani poté, co byl upozorněn na jeho nezákonnost, pokud tato nezákonnost vyplývá z obsahu poskytnutého Uživatelem, má v tomto obsahu původ nebo se na něm zakládá.
 12. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace Choice nebo v důsledku užití Aplikace Choice v rozporu s jejím určením.
 13. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užíváním Aplikace Choice, použitím informací nebo stahováním dat publikovaných v Aplikaci Choice, tedy za chyby, opomenutí, poruchy, zpoždění, přerušení, počítačové viry, ztrátu zisku či dat Uživatele, Partnera nebo jiné třetí osoby využívající Aplikaci Choice, za neoprávněný přístup k datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
 14. Pokud budete mít za to, že zveřejněním některých informací v rámci kterékoli služby poskytované Provozovatelem došlo k porušení Vašich práv duševního vlastnictví, oznamte to prosím písemně Provozovateli prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: [email protected]

 

 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 

 1. Uživatel je povinen používat Aplikaci Choice v souladu s těmito Podmínkami, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy.
 2. Uživatel je povinen chovat se tak, aby nebylo jakkoliv poškozeno dobré jméno a práva Provozovatele. Uživatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na majetku Provozovatele nebo třetích osob v souvislosti s užíváním Aplikace Choice.
 3. Jestliže Uživatel poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami, včetně všech jejich součástí, a Provozovateli vznikne tímto jednáním jakákoliv škoda či újma, je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli kompenzaci za takto vzniklou škodu či újmu, včetně ušlého zisku.
 4. V případě neoprávněného užití jakékoliv části Aplikace Choice bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn použít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu s Autorským zákonem, tj. zejména právo domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
 5. Uživatel má jako spotřebitel právo u Partnera uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s kupní smlouvou (na adrese jeho provozovny, v sídle nebo místě podnikání Partnera, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Partnera na jeho uživatelském profilu, webových stránkách či v Aplikaci Choice).
 6. Práva a povinnosti mezi Partnerem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele), a to s plným zohledněním skutečnosti, že se jedná o koupi Produktu, který podléhá rychlé zkáze a je určen k bezprostřední spotřebě.

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel zpracovává jimi poskytnuté osobní údaje za účelem provozu Aplikace Choice v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Uživatelů Provozovatelem jsou uvedeny v příslušné sekci Aplikace Choice týkající se ochrany osobních údajů.
 2. Uživatelé jsou povinni se seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů dostupnými v příslušné sekci Aplikace Choice týkající se ochrany osobních údajů.
 3. Uživatelé berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů je Provozovatel mimo jiné oprávněn sdílet jejich osobní údaje s Partnery, tj. zejména provozovateli restaurace nebo jiného podniku poskytujícího gastronomické služby, kteří vystupují jako samostatní správci osobních údajů a disponují vlastními podmínkami zpracování osobních údajů. Uživatelé berou dále na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů je Provozovatel oprávněn používat jejich kontaktní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení. Bližší podmínky zpracování osobních údajů Uživatelů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných v příslušné sekci Aplikace Choice týkající se ochrany osobních údajů.

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem, Partnerem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, pokud to neodporuje kogentním ustanovením na ochranu spotřebitele. 
 2. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva v souvislosti s prodejem Produktů nabízených a prodávaných prostřednictvím Aplikace Choice je uzavírána výhradně mezi Uživatelem a Partnerem, veškeré záležitosti, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se řídí obchodními podmínkami Partnera nebo podmínkami individuálně sjednanými mezi Uživatelem a Partnerem.
 3. V případě soudního sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem je místně příslušným soudem soud podle sídla Provozovatele.
 4. V případě vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], web: adr.coi.cz.
 5. Kontaktní údaje Provozovatele:
 1. adresa pro doručování: Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
 2. e-mail: [email protected]
 3. telefon: +420 774 950 798‬.  
 1. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek platná a účinná. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 2. Provozovatel je oprávněn znění těchto Podmínek jednostranně měnit a doplňovat. Změnu Podmínek oznámí Provozovatel Uživateli alespoň 14 (čtrnáct) dní před nabytím její účinnosti s uvedením data účinnosti změn, a to zobrazením oznámení v Aplikaci Choice, v uživatelském účtu Uživatele nebo prostřednictvím e-mailu Uživatele.  Nebude-li Uživatel se změnou souhlasit, má právo písemně oznámit Provozovateli, že s novým zněním Podmínek nesouhlasí nebo zrušit svůj uživatelský účet; v takovém případě není oprávněn užívat nadále služeb Aplikace Choice. Neoznámí-li Uživatel do data nabytí účinnosti změny Provozovateli svůj nesouhlas s novým zněním Podmínek, platí, že se změnou souhlasí a zavazuje se nové znění Podmínek dodržovat. Nabytím platnosti nových Podmínek pozbývají platnosti původní Podmínky.
 3. V případě vyhotovení těchto Podmínek ve více jazykových verzích jsou rozhodující Podmínky vyhotovené v anglickém jazyce, které mají v případě rozporů mezi jazykovými verzemi přednost před ostatními jazykovými verzemi těchto Podmínek.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.03.2024