Polityka prywatności

 1. Postanowienia wstępne
  1. Polityka Prywatności została przygotowana przez Choice QR s.r.o., spółkę z siedzibą w Republice Czeskiej, identyfikator spółki: 09517600, z siedzibą pod adresem Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, nr akt C 337491 (także „Choice QR” lub „my”, „nas” lub „nasz”), jako właściciel i operator Choice QR. W Polityce prywatności wszystkie nasze produkty, usługi, strony internetowe i aplikacje określamy łącznie jako „Usługi Choice QR”. Dla uniknięcia wątpliwości zastrzegamy, że Usługi Choice QR nie obejmują przetwarzania danych osobowych, które ma miejsce w związku z zawarciem umowy pomiędzy naszymi Klientami a Tobą jako osobą fizyczną. Naszymi klientami są następujące podmioty (które w przypadku zawarcia z nimi umowy będą samodzielnie działać jako administratorzy danych osobowych):
  2. Szanujemy potrzebę prywatności i ochrony informacji dotyczących osób, w tym między innymi wszelkich danych osobowych. Dane osobowe na potrzeby niniejszej Polityki prywatności oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy lub jeden albo kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość takiej osoby fizycznej.
  3. Dane osobowe przetwarzamy zawsze zgodnie z Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  4. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką Prywatności aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe, jeśli korzystasz z Usług Choice QR i jakie masz w związku z tym prawa. Korzystając z Usług Choice QR i/lub przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe, wyrażasz zgodę na Politykę Prywatności i gwarantujesz, że wszystkie przekazane przez Ciebie dane osobowe są dokładne i że jesteś upoważniony do przekazania nam takich danych osobowych.
  5. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności i jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, będziemy uważani za administratora danych osobowych.
 2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Gromadzimy, przetwarzamy i chronimy następujące kategorie danych osobowych:
   1. dane osobowe
    – Adres e-mail;
    – Imię i nazwisko;
    – Adres IP; oraz
    Podczas korzystania z Usług Choice QR możemy poprosić Cię o podanie wyżej wymienionych danych osobowych, które umożliwiają skontaktowanie się z Tobą lub Twoją identyfikację. Jeśli wyrazisz na to odpowiednią zgodę, możemy wykorzystywać dane osobowe również do kontaktowania się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz przekazywania Ci innych informacji, które mogą Cię zainteresować
   2.  Tracking i pliki cookie
    Używamy plików cookie i podobnych technologii trackingu do przetwarzania danych osobowych powiązanych z Usługami Choice QR. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem 6.
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
   1. Wypełnienie i przestrzeganie naszych obowiązków umownych i ustawowych, takich jak świadczenie uzgodnionej między Tobą a nami Usługi Choice QR – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
   2. Działania marketingu bezpośredniego związane z Usługami Choice QR – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzony przez nas marketing bezpośredni)
   3. Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. zapobiegania błędom oraz naprawianie ich)
   4. Usprawnienie Usług Choice QR – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie)
   5. Prowadzenie analiz w związku z plikami cookies – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie)
   6. Wyświetlanie reklam komercyjnych w związku z plikami cookies – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie).
 4. RETENCJA I TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Będziemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w Polityce prywatności i tylko w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, rozwiązywania sporów, realizacji naszych praw i ochrony naszych interesów. W szczególności będziemy przetwarzać dane osobowe przez następujące okresy:
   1. dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 3 ust. 1 a) będą przetwarzane przez okres realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych;
   2. dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 3 ust. 1 b) będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby działań marketingu bezpośredniego (np. rezygnacja z przesyłania newsletterów lub innej komunikacji marketingowej);
   3. dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 3 ust. 1 c), będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z Usług Choice QR;
   4. dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 3 ust. 1 d) będą przetwarzane przez czas obowiązywania Twojej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres korzystania z Usług Choice QR;
   5. dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 3 ust. 1 e) i f) będą przetwarzane zgodnie z charakterystyką pliku cookie.
   6. W związku ze świadczeniem Usług Choice QR podanie danych, o których mowa w ust. 3 ust. 1 a), b) i c) jest obowiązkiem umownym. Niepodanie danych uniemożliwi nam świadczenie Usług Choice QR. W związku z usprawnianiem Usług Choice QR, prowadzeniem analiz i wyświetlaniem reklam, podanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 d), e) i f) jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi dostosowanie Usług Choice QR do Twoich potrzeb, prowadzenie analiz lub uniemożliwi wyświetlenie dopasowanych do Ciebie reklam.
 5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Możemy udostępnić dane osobowe podmiotowi trzeciemu w szczególności w związku z:
   1. Świadczeniem Usług Choice QR
    Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty z nami współpracujące, w szczególności nasi podwykonawcy i kontrahenci, w tym firmy zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przechowujemy wszystkie dane za pomocą Google Cloud dla wszystkich naszych klientów, niezależnie od ich lokalizacji. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie Google dotyczącej prywatności.
   2. Transakcje biznesowe
    Możemy ujawniać dane osobowe dowolnej stronie trzeciej, która nabędzie całość lub zasadniczo całość naszego przedsiębiorstwa, akcji lub aktywów, lub z którą się łączymy lub przechodzimy jakąkolwiek inną formę restrukturyzacji korporacyjnej. Jeżeli to zrobimy, poinformujemy taką osobę trzecią o konieczności przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
   3. Ujawnienie informacji na potrzeby organów ścigania
    W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy prawa lub w odpowiedzi na żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).
   4. Wymagania prawne
    Możemy ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu: (i) wywiązania się z obowiązku prawnego, (ii) ochrony i/lub obrony naszych praw, (iii) zapobiegania możliwym nadużyciom lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie w związku z Usługami Choice QR, (iv) ochrony bezpieczeństwa użytkowników Usług Choice QR lub społeczeństwa, (v) ochrony przed odpowiedzialnością.

    Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się poza EOG. Kraje odbiorców spoza EOG zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej umowy zawieramy w oparciu o standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO. Wszelkie informacje związane z ochroną danych można uzyskać w biurze Choice lub w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany w Polityce Prywatności.
 6. TRACKING, COOKIES I ADRESY IP
   1. Cookies to pliki komputerowe zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookies są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Technologie śledzenia wykorzystują również beacony, tagi i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Usług Choice QR. Pliki cookies pozwalają nam rozpoznać, czy ponownie wszedłeś na naszą stronę z tego samego urządzenia, przechowywać niektóre zapisane przez Ciebie parametry i sprawdzić, czy należysz do określonej kategorii użytkowników, do której powinna być kierowana dana komunikacja.
   2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie przez Choice, zapoznaj się z naszą Polityką Cookies pod adresem: https://choiceqr.com/us/cookies-policy.
 7. MARKETING BEZPOŚREDNI
   1. Przez (i) wyrażenie odpowiedniej zgody na marketing bezpośredni podczas rejestracji użytkownika Usług Choice QR lub przez wyrażenie odpowiedniej zgody podczas korzystania z Usług Choice QR bez wcześniejszej rejestracji, lub (ii) przez wyrażenie odpowiedniej zgody podczas zapisywania się na komunikację marketingową, ankiety itp., wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich elektronicznych danych kontaktowych w celu kontaktowania się z Tobą drogą elektroniczną (np. e-mail) w sprawie informacji marketingowych.
   2. Możesz zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej, przez link rezygnacji znajdujący się w każdym e-mailu lub innej otrzymanej wiadomości lub wysyłając żądanie e-mailem na adres [email protected], określając, że chcesz zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej od naszych klientów.
   3. Możesz także udzielić naszym klientom dodatkowej zgody na marketing bezpośredni na warunkach określonych w ich polityce prywatności; również przez (i) udzielenie odpowiedniej zgody na marketing bezpośredni podczas rejestracji jako użytkownik Usług Choice QR lub przez udzielenie odpowiedniej zgody, gdy korzystasz z Usług Choice QR bez wcześniejszej rejestracji lub (ii) przez wyrażenie odpowiedniej zgody podczas zapisywania się na komunikację marketingową, ankiety itp., wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nich Twoich elektronicznych danych kontaktowych do kontaktowania się z Tobą drogą elektroniczną (np. e-mailem) z informacjami marketingowymi. Udzielenie zgody jest w pełni regulowane przez ich wewnętrzną politykę prywatności i nie ponosimy za nią żadnej odpowiedzialności.
 8. BEZPIECZEŃSTWO
   1. Zobowiązujemy się do bezpiecznego przechowywania wszystkich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne oraz plany ochrony i zabezpieczenia danych osobowych (co jednak nie pozbawia Cię odpowiedzialności za podjęcie odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia Twoich danych, w szczególności za transmisję danych). Naszym celem jest wyeliminowanie wszelkiego nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, a także przypadkowego, nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem dostępu, wykorzystania, przekazywania, przetwarzania, kopiowania, przesyłania, zmiany, utraty lub uszkodzenia danych osobowych.
   2. Jeżeli przekazaliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części Usług Choice QR, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie silnego i poufnego hasła. Prosimy o nieudostępnianie hasła osobom nieupoważnionym.
   3. Niestety przekazywanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych przez Ciebie danych osobowych. Każda taka transmisja odbywa się na Twoje własne ryzyko w zakresie, w jakim nie możemy jej w rozsądny sposób zabezpieczyć. Jednakże po otrzymaniu danych osobowych zastosujemy rygorystyczne procedury i środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych i zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi.
   4. Aby zachować najwyższy standard ochrony danych osobowych, wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na bezpiecznych serwerach za firewallem. Ograniczamy dostęp do danych osobowych do pracowników, wykonawców i agentów, którzy muszą znać takie dane osobowe, aby obsługiwać, rozwijać lub ulepszać Usługi Choice QR.
   5. Niektóre części Usług Choice QR, które gromadzą dane osobowe, również wykorzystują szyfrowanie Secure Sockets Layer (SSL) lub inne rodzaje szyfrowania. Wykonujemy kopie zapasowe wszystkich danych Klienta w data center zlokalizowanym we Frankfurcie (Niemcy), co umożliwia przyspieszone odtworzenie danych w przypadku katastrofy lub innego zdarzenia o podobnym charakterze, a jeśli to możliwe, zapewnimy pseudonimizację lub anonimizację wszystkich danych osobowych lub powiązanych danych (z wyjątkiem imion i adresów e-mail).
 9. TWOJE PRAWA
  1. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w RODO, przysługują Ci lub mogą Ci przysługiwać następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:
   1. Prawo dostępu
    Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie, a jeśli ma to miejsce, możesz uzyskać dostęp do dalszych informacji na temat takiego przetwarzania.
    Z prawa dostępu możesz skorzystać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli jednak Twoje żądania są wyraźnie bezpodstawne, nadmierne lub powtarzające się, możemy:
    – pobrać rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty administracyjne podjęcia żądanych działań; lub
    – odmówić spełnienia żądania.
   2.  Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
    Masz prawo żądać od nas bez zbędnej zwłoki usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, a my będziemy mieli obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane, jeżeli spełnione zostaną wszystkie odpowiednie warunki określone w RODO. Pamiętaj, że usunięcie Twoich danych osobowych może spowodować, że nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych usług.
   3. Prawo do sprostowania
    Masz prawo zażądać od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą.
   4. Prawo do sprzeciwu
    W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
    Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
   6. Prawo do przenoszenia danych
    Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przenieść te dane osobowe bez przeszkód z naszej strony innemu administratorowi, któremu dane osobowe zostały przekazane.
   7.  Prawo do wycofania zgody
    W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  2. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], a my rozwiążemy problem. Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Lista właściwych organów nadzorczych w Unii Europejskiej dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-personal-data-protection-competent-authorities. W Republice Czeskiej właściwym organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.uoou.cz/en/.
  3. Należy pamiętać, że na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 30 dni. Dokonanie każdej żądanej zmiany następuje po zweryfikowaniu przez nas Twojej tożsamości i zasadności wniosku i wymaga do pięciu (5) dni roboczych.
 10. ANKIETY I REFERENCJE
  1. Od czasu do czasu możemy poprosić o informacje za pośrednictwem ankiet. Udział w tych ankietach jest dobrowolny i możesz zdecydować, czy chcesz w nich uczestniczyć i ujawnić żądane informacje. Informacje, o które prosimy, mogą obejmować dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail) oraz informacje o organizacji (nazwa organizacji, stanowisko). Dane kontaktowe zostaną wykorzystane do udostępnienia wyników, jeśli uczestnik zdecyduje się je otrzymać. Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane do celów badawczych, monitorowania lub poprawy doświadczenia i zadowolenia użytkowników z Usług Choice QR.
  2. Od czasu do czasu możemy również publikować na naszych stronach internetowych różne teksty, takie jak referencje, cytaty, studia przypadków, białe księgi itp., które mogą zawierać dane osobowe. Naszym obowiązkiem jest uzyskanie Twojej zgody na opublikowanie Twojego imienia i nazwiska wraz z takim tekstem. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć dowolny tekst zawierający Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Korzystamy z aplikacji umożliwiającej zarządzanie zgodami, aby ułatwić Ci zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookies i innych narzędzi. Za pomocą aplikacji, o której mowa powyżej, możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym wyrazić zgodę i wycofać zgodę na używanie opcjonalnych plików cookies.
  2. Usługi Choice QR mogą od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli skorzystasz z linku do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że witryny te mają własne zasady ochrony prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych stron internetowych prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami.
  3. Usługi Choice QR nie są adresowane do osób poniżej 18 roku życia. Według naszej najlepszej wiedzy nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełnienia lub innej zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Każda nowa wersja niniejszej Polityki prywatności zastępuje jej poprzednią wersję z dniem wejścia w życie nowej wersji.
  5. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk dotyczących prywatności, skontaktuj się z nami tutaj lub e-mailem na adres [email protected]

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1.05.2024