Podmínky použití aplikace Choice pro partnery

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB APLIKACE CHOICE

PRO PARTNERY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE
  1. Tyto podmínky užívání služeb Aplikace Choice (dále jen „Podmínky“) vydává:
   společnost Choice QR s.r.o., IČ: 09517600, se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 337491
   (dále jen „Provozovatel“).
  2. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Partnerem při zprostředkovávání Zprostředkovaných smluv prostřednictvím Aplikace Choice, jakož i jiná práva a povinnosti smluvních stran. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a jsou pro Partnera závazné okamžikem provedení Registrace.
  3. Pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají následující slova a výrazy použité v těchto Podmínkách následující význam:
   1. „Aplikace Choice“ je technické řešení, resp. počítačový program či aplikace s názvem Choice, jehož hlavní podstatou a funkcí je umožnění Uživatelům prohlížet, objednat a koupit Produkty Partnerů Provozovatele a zprostředkování uzavření kupní smlouvy ohledně příslušných Produktů s Uživatelem, případně zprostředkování doručovacích služeb, dále též provedení rezervace místa u Partnerů, správa marketingu pro Partnery, jakož i zprostředkování komunikace Partnerů s Uživateli.
   2. „Autorský zákon“ je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.
   3. „Ceník“ je ceník Provozovatele dostupný v aktuální podobě vždy na https://choiceqr.com/ a tvořící nedílnou součást Smlouvy s Partnerem.
   4. „Partner“ je provozovatel restaurace nebo jiného podniku poskytujícího gastronomické služby, popř. jiný partner (podnikající fyzická či právnická osoba), jehož Produkty jsou nabízeny a prodávány prostřednictvím Aplikace Choice, a to na základě Smlouvy.
   5. „Podmínky“ jsou tyto podmínky užívání služeb Aplikace Choice.
   6. „Prodejní cena“ je cena za Produkty Partnera (včetně DPH) zakoupené Uživatelem na základě Zprostředkované smlouvy dle údajů zaznamenaných Aplikací Choice.
   7. „Produkty“ jsou produkty a služby Partnera nabízené a prodávané Partnerem skrze Aplikaci Choice Uživatelům za účelem přímé a okamžité spotřeby, a to na základě Zprostředkované smlouvy.
   8. „Provozovatel“ je společnost vymezená v čl. 1.1 těchto Podmínek.
   9. „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
   10. „Registrace“ je elektronická registrace Partnera do Aplikace Choice řádně provedená vyplněním alespoň povinných registračních údajů a jejich následným uložením do Aplikace Choice.
   11. „Služby“ znamenají poskytování Aplikace Choice Partnerovi, která umožňuje (i) zprostředkování uzavření kupních či obdobných smluv na Produkty, (ii) nabízení a prezentaci Produktů z aktuální nabídky Partnera třetím osobám, a to za ceny dle aktuálního ceníku Partnera, (iii) zprostředkování komunikace mezi Partnerem a Uživatelem, to vše prostřednictvím Aplikace Choice.
   12. „Smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Partnerem, jejímž předmětem je zejména poskytování Služeb Partnerovi ze strany Provozovatele a závazek Partnera hradit Provozovateli sjednanou odměnu, jakož i související práva a povinnosti obou smluvních stran. Smlouva se skládá z alespoň těchto Podmínek a Ceníku.
   13. „Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba využívající služeb Aplikace Choice a takto uzavírající Zprostředkovanou smlouvu s Partnerem.
   14. „Zprostředkovaná smlouva“ je kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Partnerem a Uživatelem prostřednictvím Aplikace Choice ohledně Produktů.
 2. UZAVŘENÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY
  1. Registrace Partnera do Aplikace Choice je závaznou nabídkou Partnera k uzavření Smlouvy s Provozovatelem. Odesláním Registrace Partner vyslovuje souhlas s aktuálním zněním Podmínek a Ceníku.
  2. V případě schválení Registrace Provozovatelem odešle Provozovatel Partnerovi na e-mailovou adresu Partnera uvedenou v Registraci potvrzení; doručením tohoto potvrzení Partnerovi dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  3. Smlouvu je možné uzavřít i jinak než prostřednictvím Registrace. Partner bere na vědomí, že nejpozději uzavřením Smlouvy (pokud k tomu nedošlo již dříve například odesláním Registrace) Partner vyslovuje souhlas s aktuálním zněním Podmínek a Ceníku.
  4. V případě jakýchkoli rozporů mezi Podmínkami a Smlouvou, ujednání ve Smlouvě mají přednost před ujednáními v Podmínkách.
  5. Na základě Smlouvy se Provozovatel zavazuje poskytovat Služby Partnerovi a Partner se zavazuje řádně a včas hradit odměnu Provozovateli, jakož i plnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě.
  6. Partner bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel negarantuje Partnerovi žádné množství Zprostředkovaných smluv.
  7. Činnost Provozovatele je nevýhradní, a Provozovatel je tedy oprávněn prostřednictvím Aplikace Choice nebo i jinými způsoby poskytovat Služby i jiným osobám.
  8. Provozovatel zpřístupňuje Partnerovi Aplikaci Choice, resp. její příslušnou část za účelem spravování profilu Partnera a jeho nabídky Produktů včetně jejich cen a dalších údajů. Partner je odpovědný za správnost, aktuálnost a právní nezávadnost údajů zveřejňovaných v Aplikaci Choice. Partner odpovídá za uvedení informací o alergenech ve své nabídce v Aplikaci Choice. Prezentace Produktů umístěna v Aplikaci Choice obsahuje kromě označení Produktu a jeho ceny dále také informace o ceně balení a dodání Produktu, jež je povinen uhradit Uživatel. Prezentace může obsahovat též podrobnější popis Produktu, jeho vlastnosti, velikosti, dostupnosti a případně rovněž fotografické zobrazení Produktu. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z nabídky Partnera v Aplikaci Choice Produkt bez předchozího oznámení Partnerovi.
  9. Provozovatel může rozhodnout dle svého uvážení, zda a v jakém pořadí zobrazuje a prezentuje nabídku Partnera v Aplikaci Choice.
  10. Partner se zavazuje poskytovat Aplikaci Choice nezbytné údaje vztahující se ke Zprostředkovaným smlouvám. Provozovatel neodpovídá za ověření podkladových transakcí představovaných obsahem v Aplikaci Choice ani za plnění či neplnění závazků vyplývajících z takového obsahu, včetně platby za Produkty.
  11. Partner je výhradně odpovědný za stanovení kvality a množství Produktů dostupných s využitím Aplikace Choice, zejména za Prodejní cenu, daňové sazby a další platební podmínky a veškeré informace vyžadované platnými právními předpisy.
  12. V Aplikaci Choice je zakázáno zveřejňovat, přenášet a ukládat jakýkoli obsah, který:
   1. zakládá, prezentuje, propaguje, podporuje nebo jakýmkoliv jiným způsobem odkazuje na pedofilii, rasismus, fanatismus nebo obsahuje pornografické materiály, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy a jsou povoleny pouze pro dospělé;
   2. je nepřiměřeně násilný, výhružný, obtěžující nebo obsahující nenávistné materiály;
   3. je neetický nebo zavádějící s ohledem na právní předpisy na ochranu spotřebitele v jakékoli zemi, včetně řetězců nebo pyramid;
   4. je urážlivý nebo narušující soukromí osob;
   5. představuje ohrožení bezpečnosti osob a zdraví, ohrožení veřejné bezpečnosti nebo zdraví veřejnosti, ohrožení národní bezpečnosti nebo narušení vyšetřování příslušnými orgány;
   6. představuje ohrožení bezpečnosti Aplikace Choice nebo internetu, včetně negativního dopadu na používání Aplikace Choice jinými klienty;
   7. porušuje autorská práva třetích stran, značek, patentů nebo jiná práva třetích stran;
   8. propaguje drogy, nelegální hazard a nezákonný obchod se zbraněmi;
   9. představuje jiné nezákonné činnosti nebo podněcuje k nezákonnému jednání v rozporu s platnými právními předpisy.
  13. Provozovatel je oprávněn využívat k plnění této smlouvy subdodavatele. Partner uvádí, že část plnění této Smlouvy v současné době zajišťuje společnost Google Cloud EMEA Limited, která se řídí podmínkami služby Google Cloud Platform, které jsou k dispozici na adrese https://cloud.google.com/terms. Partner potvrzuje, že se s nimi seznámil a že je bez výhrad přijímá. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo jiné důsledky, které mohou vzniknout v důsledku nedostupnosti nebo nesprávného fungování služeb poskytovaných společností Google Cloud EMEA Limited nebo jinými subdodavateli, neboť ty se mohou čas od času měnit z důvodu jejich nedostatečného nebo nesprávného plnění.
 3. SLUŽBY APLIKACE CHOICE
  1. Provozovatel nabízí prostřednictvím Aplikace Choice zejména služby obecně specifikované v čl. 1.3.1 a 1.3.11 těchto Podmínek (např. QR menu, QR objednání a placení, rezervační systém, collection point, takeaway a delivery aj.). Provozovatel si vyhrazuje právo rozšířit svou nabídku o další konkrétní služby, jejichž poskytování se bude řídit těmito Podmínkami.
  2. Provozovatel může kdykoli změnit nebo odstranit jakoukoli funkci Služeb. Provozovatel může Partnera upozornit na podstatnou změnu nebo odstranění jakékoli funkce; Partner je oprávněn v takovém případě podat stížnost podle čl. 9 těchto Podmínek. V případě takové změny nebo odstranění nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
 4. ZPROSTŘEDKOVANÁ SMLOUVA
  1. V případě, že Uživatel podá objednávku na Produkt Partnera prostřednictvím Aplikace Choice, taková objednávka bude Partnerovi k dispozici skrze Aplikaci Choice, popř. ji Provozovatel Partnerovi zpřístupní jinými prostředky elektronické komunikace.
  2. Partner objednávku Produktu ze strany Uživatele buď potvrdí nebo odmítne. Doručením potvrzení objednávky Uživateli skrze Aplikaci Choice je mezi Partnerem a Uživatelem uzavřena Zprostředkovaná smlouva.
  3. Zprostředkovanou smlouvou se Partner zavazuje dodat Produkty Uživateli řádně a včas a Uživatel se zavazuje objednané Produkty převzít od Partnera a uhradit za ně Prodejní cenu, to vše v místě dodání dle Zprostředkované smlouvy. 
  4. Smluvní stranou Zprostředkované smlouvy je pouze Partner a Uživatel, nikoliv Provozovatel.
  5. V závislosti na výběru Uživatele a podle toho, zda je daná metoda Uživateli v Aplikaci Choice aktuálně k dispozici, může být platba Prodejní ceny za objednaný Produkt Uživatelem uskutečněna následujícími platebními metodami:
   1. platba předem před dodáním a převzetím Produktu Uživatelem: bezhotovostní platba platební kartou on-line přes platební bránu;
   2. platba při převzetí Produktu Uživatelem: (i) hotovostní nebo (ii) bezhotovostní platba platební kartou u Partnera při převzetí Produktu;
   3. jinou platební metodou nabízenou před dokončením objednávky Produktu Uživateli v Aplikaci Choice.
  6. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro účely zprovoznění a užívání bezhotovostních plateb v souladu s čl. 4.5 písm. a) těchto Podmínek Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které provozují platební brány. Partner výslovně souhlasí s napojením platební brány prostřednictvím Provozovatele, v důsledku čehož Provozovatel vstupuje do smluvního vztahu se společností provozující příslušnou platební bránu jménem Partnera. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel spolupracuje s několika společnostmi provozujícími platební bránu a může Partnerovi připojit různé platební brány dle své volby.
  7. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré poplatky související s platební bránou (dále jen „Poplatky platební brány“) budou Partnerem hrazeny společnosti provozující příslušnou platební bránu podle smluvního vztahu uvedeného v čl. 4.6 těchto Podmínek a to za podmínek, v rozsahu a výši uvedené ve Smlouvě a v těchto Podmínkách. Partner bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě, kdy je Prodejní cena hrazena Uživatelem bezhotovostní platbou platební kartou on-line přes platební bránu, jsou příslušné částky odpovídající uhrazeným Prodejním cenám shromažďovány na virtuálním účtu příslušné platební brány (dále jen „Účet platební brány“). Partner tímto uděluje Provozovateli oprávnění nakládat s Prodejními cenami vybranými na virtuálním účtu. Z Účtu platební brány jsou částky vždy jednou měsíčně (popř. v jiných intervalech individuálně dohodnutých zúčastněnými stranami) poukázány na základě instrukcí Provozovatele, popř. automaticky dle nastavení příslušné platební brány:
   1.  na bankovní účet Partnera uvedený ve Smlouvě částka odpovídající nashromážděným Prodejným cenám po odečtení (i) Poplatků platební brány, (ii) poplatků za rozvozové služby, související notifikační SMS zprávy a případné další služby, je-li to relevantní (viz čl. 5.6 těchto Podmínek) a (iii) Předplatného, bylo-li tak dohodnuto s Partnerem (viz čl. 5.3 těchto Podmínek), s čímž Partner výslovně souhlasí;
   2. na bankovní účet společnosti provozující příslušnou platební bránu částka odpovídající sjednaným Poplatkům platební brány;
   3. na bankovní účet Provozovatele (i) částka odpovídající poplatkům za rozvozové služby, související notifikační SMS zprávy a případné další služby, je-li to vhodné (viz čl. 5.6 těchto Podmínek), (ii) částka odpovídající Předplatnému, bylo-li tak dohodnuto s Partnerem (viz čl. 5.3 těchto Podmínek).
  8. Partner dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn v případě výslovného zmocnění ze strany společnosti provozující platební bránu vystavit účetní podklady pro Partnera (např. payout report) na Poplatky platební brány dle věty první tohoto čl. 4.7 Podmínek.
  9. Partner výslovně zmocňuje Provozovatele k následujícím činnostem v zastoupení Partnera ve vztahu ke Zprostředkované smlouvě: 
   1. inkasování uhrazené Prodejní ceny od Uživatele ze Zprostředkované smlouvy, pokud bude Prodejní cena hrazena bezhotovostní platbou platební kartou on-line přes platební bránu před dodáním a převzetím objednaného Produktu, kdy tato cena je Uživatelem poukazována na bankovní účet Provozovatele, resp. na Účet platební brány v dispozici Provozovatele;
   2. předání vystaveného příjmového dokladu za Produkt Uživateli.
  10. V závislosti na výběru Uživatele a podle toho, zda je daný způsob doručení Uživateli v Aplikaci Choice aktuálně k dispozici, může být dodání objednaného Produktu realizováno následujícími způsoby:
   1. osobní vyzvednutí Uživatelem na jeho vlastní náklady v provozovně Partnera;
   2. dodání Partnerem do místa v provozovně Partnera (ke stolu), které Uživatel uvedl v objednávce (prostřednictvím naskenování QR kódu na stole v provozovně Partnera);
   3. dodání do místa, které Uživatel uvedl v objednávce jako místo dodání, a to Partnerem nebo s využitím doručovací služby (náklady na dopravu mohou být v takovém případě účtovány Uživateli);
   4. jinými způsoby nabízenými před dokončením objednávky Produktu Uživateli v Aplikaci Choice.
  11. Práva a povinnosti Partnera ve vztahu k Provozovateli a Uživateli jsou dále upraveny v podmínkách užívání Aplikace Choice pro Uživatele, které jsou dostupné v Aplikaci Choice (dále také „Podmínky pro Uživatele“), a kterými je Partner v částech, které se ho týkají, rovněž vázán.
  12. Partner ve vztahu ke Zprostředkované smlouvě vůči Uživateli výlučně odpovídá za dodržení příslušných právních předpisů upravujících vztahy se spotřebiteli vznikající na základě spotřebitelských smluv. V tomto ohledu je Partner povinen seznámit se kromě jiného se zněním Podmínek pro Uživatele a následně případně upozornit Provozovatele, jestliže ve vztahu ke Zprostředkované smlouvě shledá jakékoliv ustanovení v nesouladu s příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy se spotřebiteli vznikající na základě spotřebitelských smluv.
 5. ODMĚNA PROVOZOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Provozovatel má za poskytování Služeb nárok na odměnu.
  2. Odměnu Provozovatele tvoří poplatek za využívání služeb Aplikace Choice dle těchto Podmínek ze strany Partnera, který je hrazen formou zvoleného předplatného a jehož výše je stanovena v Ceníku (dále jen „Předplatné“).
  3. Partner má možnost zvolit fixní Předplatné na konkrétní dobu sjednanou ve Smlouvě (dále jen „Fixní Předplatné“) nebo flexibilní Předplatné na dobu neurčitou (dále jen „Flexibilní Předplatné“). V případě Fixního Předplatného je stanovena pevná celková částka Předplatného za celou určenou dobu, kterou může Partner dle své volby uhradit najednou dopředu nebo měsíčně skrze pravidelné měsíční platby. V případě Flexibilního Předplatného je stanovena měsíční částka Předplatného za kalendářní měsíc, kterou Partner hradí měsíčně skrze pravidelné měsíční platby. S výjimkou Fixního Předplatného hrazeného najednou dopředu je Předplatné účtováno automaticky po celou dobu trvání Smlouvy pravidelně vždy za kalendářní měsíc dopředu, pokud se Provozovatel s Partnerem nedohodnou jinak. Provozovatel vystaví Partnerovi daňový doklad (fakturu) na částku odpovídající výši měsíčního Předplatného vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce, za který se Předplatné hradí; k této částce bude připočteno DPH v sazbě dle příslušných právních předpisů. V případě, kdy má být Fixní Předplatné hrazeno dle volby Partnera najednou dopředu, vystaví Provozovatel Partnerovi daňový doklad (fakturu) na částku odpovídající celkové výši Fixního Předplatného za celou dobu určenou k prvnímu dni příslušného období, za které se Fixní Předplatné hradí; k této částce bude připočteno DPH v sazbě dle příslušných právních předpisů. Splatnost faktury činí 14 (čtrnáct) kalendářních dnů. Platbu Předplatného na základě vystavené faktury může Partner dle své volby provést bankovním převodem, platební kartou, v hotovosti nebo prostřednictvím Účtu platební brány (tj. Partner udělí příslušný pokyn Provozovateli, aby byla platba Předplatného tímto způsobem realizována). Partner výslovně souhlasí s tím, že v případě prodlení Partnera s úhradou Předplatného je Provozovatel oprávněn uspokojit svou pohledávku za Partnerem vyplývající z neuhrazeného Předplatného prostřednictvím Účtu platební brány, tedy poukázat částku odpovídající výši dlužného Předplatného (popř. jeho části) z Účtu platební brány ve prospěch bankovního účtu Provozovatele.
  4. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na individuálních cenových a platebních podmínkách. V takovém případě mají sjednané individuální podmínky přednost před Ceníkem. 
  5. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit Ceník bez nutnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Změnu Ceníku oznámí Provozovatel Partnerovi před nabytím její účinnosti s uvedením data účinnosti změn, a to alespoň 14 (čtrnáct) kalendářních dnů před účinností změn. Nebude-li Partner se změnou Ceníku souhlasit, má právo písemně oznámit Provozovateli, že s novým zněním Ceníku nesouhlasí a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do okamžiku nabytí účinnosti nového Ceníku. Výpověď Smlouvy je v takovém případě účinná dnem nabytí účinnosti nového Ceníku. Nevypoví-li Partner Smlouvu dle předchozích ustanovení, je vázán novým Ceníkem od prvního dne jeho účinnosti. V případě Fixního Předplatného je Partnerovi garantována pevná celková výše Předplatného za celou určenou dobu (resp. pevná výše měsíčního Předplatného po celou dobu určitou, rozhodne-li se Partner hradit Fixní Předplatné měsíčně), tedy po celou sjednanou dobu nemůže být výše Fixního Předplatného vůči Partnerovi změněna.  
  6. Provozovatel je oprávněn nad rámec Předplatného stanovit a požadovat další odměnu za činnosti prováděné Provozovatelem na základě Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a to především za služby podpory a údržby Aplikace Choice, provedení integrace apod. Partner bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn nad rámec Předplatného účtovat Partnerovi poplatky za rozvozové služby, související notifikační SMS zprávy a případné další služby, byly-li tyto realizovány. Poplatky dle tohoto čl. 5.6 hrazené nad rámec Předplatného mohou být hrazeny prostřednictvím Účtu platební brány, resp. částky odpovídající poplatkům dle tohoto čl. 5.6 je Provozovatel oprávněn poukázat z Účtu platební brány ve prospěch bankovního účtu Provozovatele, s čímž Partner výslovně souhlasí. Provozovatel vždy vystaví Partnerovi daňový doklad (fakturu) na částku odpovídající poplatkům hrazeným dle tohoto čl. 5.6. Partner bere dále na vědomí, že poplatky za realizované služby hrazené nad rámec Předplatného (např. SMS zprávy, placené rezervace, vouchery, marketingové služby apod.) se mohou čas od času měnit a jsou vždy řešeny individuálně s Partnerem.
  7. Partner bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že mohou být Partnerovi ze strany a ve výši stanovené integračními partnery Provozovatele (např. pokladní systémy) účtovány dodatečné poplatky za integraci, které jsou zcela v dispozici příslušného integračního partnera a Provozovatel nemá na takový postup žádný vliv. Partner bere zároveň na vědomí, že podmínky a ceníky jednotlivých integračních partnerů se mohou čas od času měnit.
 6. UDĚLENÍ LICENCE
  1. Provozovatel poskytuje Partnerovi nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci Choice (dále jen „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání Služeb po dobu trvání Smlouvy.
  2. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v odměně za Služby dle čl. 5 Podmínek.
  3. Partner nemá právo za žádných okolností na základě takto udělené Licence udělit jakékoliv třetí osobě podlicenci, ani Licenci postoupit na jakoukoliv jinou osobu. Partner nemá dále právo Aplikaci Choice rozmnožovat za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat nebo jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
  1. Partner se zavazuje podílet se na vytváření dobrého jména služeb Aplikace Choice ve vztahu k Uživatelům, jakož i potenciálním Uživatelům. V této souvislosti především realizuje Zprostředkovanou smlouvu řádně a včas, neodmítá bez vážného důvodu akceptaci objednávek Produktů ze strany Uživatelů, vyřizuje případné reklamace Produktů ze strany Uživatelů řádně a včas, neodrazuje žádným způsobem Uživatele od užívání služeb Aplikace Choice apod.
  2. Provozovatel je oprávněn omezit či přerušit funkčnost Aplikace Choice nebo přístup k nim na nezbytně nutnou dobu z důvodů údržby nebo opravy Aplikace Choice, popř. jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby. Provozovatel je dále oprávněn změnit z provozních či jiných důvodu technické řešení Aplikace Choice.
  3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Partnerem (včetně pohledávek z titulu ceny služeb vzniklých i z jiných titulů, než je Smlouva) na splatné i nesplatné pohledávky Partnera za Provozovatelem. 
  4. Partner není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Provozovatelem na pohledávky Provozovatele za Partnerem bez jeho písemného souhlasu. Partner není dále oprávněn postoupit své pohledávky za Provozovatelem třetí osobě bez písemného souhlasu Provozovatele.
  5. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích a veškerých skutečnostech, které tvoří předmět obchodního tajemství smluvních stran. Za důvěrné informace se považují zejména veškeré informace týkající se smluvních stran, které jsou předmětem ochrany podle předpisů upravujících oblast duševního vlastnictví (např. informace o informačních systémech, know-how a jejich jednotlivých částech). Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel může výše uvedené informace sdělovat svým obchodním partnerům a subdodavatelům.
  6. Partner výslovně souhlasí se zpracováním, uchováním, užitím a stahováním dat, která jsou zpracovávána v rámci Aplikace Choice Provozovatelem za účelem (i) interního využití Provozovatelem a (ii) zpracování a publikování v agregované, resp. anonymní podobě (např. pro účely nejrůznějších studií včetně případových, statistických zpráv, infografik apod.). Partner dále výslovně souhlasí s tím, aby tato data byla stahována, zpracovávána a uchována v rámci databáze Provozovatele i po ukončení poskytování Služeb, a to včetně dat, jež byla získána z příslušných zdrojů po skončení doby trvání Smlouvy do okamžiku odpojení zdrojů, z nichž tato data pocházejí. Partner dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jsou v souvislosti s poskytováním Služeb Provozovatelem coby správcem zpracovávány osobní údaje Partnera, resp. jeho zástupců. 
  7. Partner tímto uděluje Provozovateli souhlas s užitím označení, loga a obchodního názvu Partnera (dále jen „Označení“) Provozovatelem ve všech komunikačních médiích za účelem reklamy, především ve formě propagace Aplikace Choice a Služeb. Partner výslovně prohlašuje, že má právo takový souhlas udělit. V případě, kdy Partner vyžaduje, aby Provozovatel při užití Označení dodržoval určitá pravidla (např. obsažená v grafickém manuálu k užití daného Označení), musí Partner o těchto pravidlech písemně informovat Provozovatele, jinak nebudou tato pravidla při užití označení zohledněna. Úplata za užívání Označení je zohledněna v odměně Provozovatele. Partner má právo souhlas s užitím Označení odvolat nebo omezit písemným prohlášením doručeným Provozovateli.
  8. Partner se zavazuje dodržovat při užívání Služeb Provozovatele a Aplikace Choice platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské Unie, zejména Autorský zákon. Veškeré škody, které by porušením této povinnosti Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, a za které by Partner odpovídal, je Partner povinen nahradit v plném rozsahu.
  9. Provozovatel je oprávněn znepřístupnit služby Aplikace Choice Partnerovi, poruší-li Partner své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a/nebo právních předpisů. Pokud Provozovatel odstaví část nebo všechny Služby, zůstává Partner odpovědný za všechny poplatky vzniklé během doby pozastavení, jako by Služby byly poskytovány. Smluvní strany uvádějí, že Partner nemá nárok na žádnou kompenzaci z důvodu znemožnění přístupu ke službám Aplikace Choice.
  10. Partner bere na vědomí, že jsou mu Provozovatelem skrze Aplikaci Choice předávány osobní údaje Uživatelů využívajících služeb Aplikace Choice a uzavírajících s Partnerem Zprostředkovanou smlouvu. Partner bere dále na vědomí, že má ve vztahu k osobním údajům Uživatelů postavení správce osobních údajů a zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, a to zejména, nikoliv však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Nedílnou součástí těchto Podmínek je Smlouva o zpracování osobních údajů, která je k těmto Podmínkám připojena jako příloha č. 1.
  11. Na základě dohody Partnera s Provozovatelem může Provozovatel zakoupit pro potřeby Partnera doménové jméno. V takovém případě je vlastníkem příslušného doménového jména vždy Provozovatel, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.
  12. Provozovatel je oprávněn zveřejňovat individuální aplikace Partnera (existují-li) na App Store a Google Store a zajišťovat jejich správu a aktualizaci, s čímž Partner výslovně souhlasí.
  13. Provozovatel je oprávněn prezentovat Partnera, resp. příslušnou restauraci na chystané B2C aplikaci Provozovatele s předpokládaným názvem „Choice APP \ Choice Food“, fungující jakožto Marketplace, kde budou mimo jiné prezentováni Partneři, resp. příslušné restaurace využívající Aplikaci Choice, jakož i spravovat kontaktní informace Partnera na této B2C aplikaci, s čímž Partner výslovně souhlasí. Partner je oprávněn požádat kdykoliv Provozovatele o jeho odstranění z B2C aplikace Provozovatele, popř. o jeho skrytí.
 8. ODPOVĚDNOST
  1. Provozovatel neodpovídá za splnění Zprostředkované smlouvy s Uživatelem. Provozovatel v této souvislosti není odpovědný za jakost a původ Produktů a nenese rovněž odpovědnost za platbu či dodání Produktů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vyplývající z právního vztahu mezi Partnerem a Uživatelem. Odpovědnost za řešení veškerých otázek vyplývajících ze Zprostředkovaných smluv uzavřených mezi Uživatelem a Partnerem nebo v souvislosti s nimi (včetně vyřizování případných reklamací) nese konkrétní Partner, který s Uživatelem Zprostředkovanou smlouvu uzavřel.
  2. Provozovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, především provozovateli platebních systémů, platebních metod, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami související apod. Partner bere na vědomí, že Provozovatel není poskytovatelem platebních služeb ani portálů.
  3. Provozovatel neodpovídá Partnerovi ani třetí osobě za jakýkoliv ušlý zisk. Smluvní strany sjednávají, že předpokládaná výše skutečné škody z jedné škodní události nepřevýší a je omezena do částky odpovídající výši uhrazené částky za poskytnuté Služby v týdenním zúčtovacím období, které předcházelo týdennímu zúčtovacímu období, v němž nastala příslušná škodní událost.
  4. V případě technických poruch Aplikace Choice nebo příslušné platební brány vynaloží Provozovatel veškeré úsilí na odstranění těchto poruch. Partner však není oprávněn požadovat v této souvislosti od Provozovatele poskytnutí jakékoliv náhrady včetně ušlého zisku.
  5. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí na udržování integrací Aplikace Choice s produkty třetích stran (např. pokladny, rozvozové služby apod.). Provozovatel však nenese odpovědnost za jakékoliv poruchy či chyby vzniklé na straně těchto produktů, způsobené třetími stranami či vzniklé v průběhu integrace.
  6. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost, pokud:
   1. došlo k neoprávněnému přístupu ke Službám, který vedl ke změně, vymazání, zničení, poškození, ztrátě nebo neuložení obsahu;
   2. je událost způsobena problémem s přístupem k internetu nebo souvisejícími problémy mimo demarkační bod Služeb;
   3. Partner nedodrží požadované konfigurace pro používání Služeb nebo zadá špatná data;
   4. došlo k nezákonnému nebo protiprávnímu použití Služeb (včetně použití v rozporu s touto Smlouvou).
 9. STÍŽNOSTI A OZNÁMENÍ
  1. Stížnosti týkající se služeb, včetně oznámení o nezákonné činnosti nebo nezákonném obsahu, lze zasílat na následující e-mail: [email protected].
  2. Stížnost nebo oznámení musí obsahovat:
   1. jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby;
   2. e-mailovou adresu, s výjimkou zprávy o informacích považovaných za související s některým z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU;
   3. telefonní číslo;
   4. přesný popis jakýchkoli nesrovnalostí při poskytování Služeb a datum výskytu, tj. jasné uvedení přesného elektronického umístění těchto informací, jako je přesná adresa URL nebo adresy URL, a v případě potřeby další informace umožňující identifikaci nezákonného obsahu přizpůsobené typu obsahu;
   5. v případě oznámení nezákonného obsahu: dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč se fyzická nebo právnická osoba domnívá, že daná informace je nezákonným obsahem;
   6. v případě oznámení o nezákonném obsahu: prohlášení potvrzující, že fyzická nebo právnická osoba, která oznámení podává, je v dobré víře, že informace a tvrzení v něm obsažené jsou přesné a úplné.
  3. Stížnost musí být podaná do jednoho měsíce ode dne, kdy byla Služba poskytnuta nesprávně, nebo ode dne doručení faktury, která obsahuje nesrovnalost.
  4. Provozovatel posoudí stížnosti a oznámení a poskytne Partnerovi rozhodnutí do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti nebo oznámení, ledaže stížnost nebo oznámení nejsou podány způsobem stanoveným v těchto Podmínkách. V takovém případě začíná lhůta pro posouzení stížnosti nebo oznámení běžet dnem, kdy jsou Provozovateli poskytnuty chybějící informace.
  5. Provozovatel poskytne všem dotčeným příjemcům Služeb jasné a konkrétní stanovisko k jakémukoli z následujících omezení uložených z důvodu, že informace poskytnuté příjemcem Služby jsou nezákonné nebo neslučitelné s těmito Podmínkami:
   1. jakékoli omezení viditelnosti konkrétních položek informací poskytnutých příjemcem Služeb, včetně odstranění obsahu, znemožnění přístupu k obsahu nebo snížení úrovně obsahu;
   2. pozastavení, ukončení nebo jiné omezení peněžních plateb;
   3. pozastavení nebo částečné ukončení poskytování Služeb;
   4. pozastavení nebo zrušení účtu příjemce Služby.
  6. Stanovisko musí obsahovat informace uvedené v čl. 17.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 – nařízení o datových službách.
  7. Ve složitých případech může být lhůta uvedená v čl. 9.4 výše prodloužena na 45 dnů.
  8. Partner se může odvolat proti rozhodnutí uvedenému v čl. 9.4 výše, a to do 14 dnů na e-mailovou adresu [email protected] s označením předmětu „Odvolání“ a označením rozhodnutí.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškeré vztahy vyplývající z Podmínek a Smluv se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny obecnými soudy České republiky. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se určuje, že tento článek se použije i v případě, že Provozovatel je subjektem se sídlem mimo Českou republiku.
  2. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek platná a účinná. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
  3. Provozovatel je oprávněn znění těchto Podmínek jednostranně měnit a doplňovat. Změnu Podmínek oznámí Provozovatel Partnerovi alespoň 14 (čtrnáct) dní před nabytím její účinnosti s uvedením data účinnosti změn, a to zobrazením oznámení v Aplikaci Choice nebo prostřednictvím e-mailu Partnera. Nebude-li Partner se změnou Podmínek souhlasit, má právo písemně oznámit Provozovateli, že s novým zněním Podmínek nesouhlasí a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do okamžiku nabytí účinnosti nových Podmínek. Výpověď Smlouvy je v takovém případě účinná dnem nabytí účinnosti nových Podmínek. Nevypoví-li Partner Smlouvu dle předchozích ustanovení, je vázán novými Podmínkami od prvního dne jeho účinnosti.
  4. V případě Flexibilního Předplatného jsou smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Není-li dále stanoveno jinak, činí výpovědní doba 3 (tři) kalendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
  5. V případě, že Partner zvolil Flexibilní Předplatné a zároveň využívá Službu Choice QR spočívající v možnosti platby od stolu pomocí QR kódů, může Partner vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou v délce 6 (šesti) kalendářních měsíců, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během této výpovědní doby nesmí Partner odstranit QR kódy ze stolů, ani vypnout příslušnou integraci v Aplikaci Choice.
  6. V případě Fixního Předplatného (sjednání Smlouvy na dobu určitou) jsou smluvní strany oprávněny Smlouvu vypovědět s účinností k poslednímu dni předplaceného období, resp. sjednané doby určité. Všechny ostatní zákonné důvody pro výpověď se neuplatní.
  7. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět s 30denní výpovědní lhůtou, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení druhou smluvní stranou a pokud porušení není napravitelné nebo nebylo druhou stranou napraveno do 45 (čtyřicet pět) dnů, avšak v obou případech (i když je porušení nenapravitelné) po doručení písemného oznámení, v němž je podrobně uvedena povaha porušení.
  8. Pokud bylo Partnerem zvoleno Fixní Předplatné, tak v případě předčasného ukončení Smlouvy (tj. před uplynutím sjednané doby určité) ze strany Partnera a/nebo z důvodů na straně Partnera (např. v důsledku porušení povinností Partnerem): 
   1. nelze požadovat vrácení již uhrazeného Předplatného nebo jeho části (bylo-li Předplatné hrazenou najednou dopředu na celou dobu určitou);
   2. je Partner povinen bez zbytečného odkladu jednorázově doplatit zbývající částku z celkové částky Předplatného sjednaného pro celou dobu určitou (bylo-li Předplatné hrazeno měsíčně), tj. rozdíl mezi celkovou částkou Předplatného za dobu určitou a souhrnem již uhrazených měsíčních částek, a to na základě faktury vystavené Provozovatelem;
   3. je Partner povinen bez zbytečného odkladu jednorázově doplatit částku odpovídající předpokládané výši Poplatku platební brány za zbývající období z celé doby určité, jehož výše bude vypočtena jako součin průměrné denní hodnoty dosud uhrazeného Poplatku platební brány a počtu zbývajících dní do konce doby určité, a to na základě faktury vystavené Provozovatelem, a to pouze za předpokladu, že Partner využíval Službu Choice QR spočívající v možnosti platby od stolu pomocí QR kódů.
  9. V případě vyhotovení těchto Podmínek ve více jazykových verzích jsou rozhodující Podmínky vyhotovené v anglickém jazyce, které mají v případě rozporů mezi jazykovými verzemi přednost před ostatními jazykovými verzemi těchto Podmínek.
  10. Provozovatel určuje jako jediné kontaktní místo: [email protected], které umožní:
   1. Partnerovi přímou a rychlou komunikaci s Provozovatelem;
   2. orgánům členských států přímou a rychlou komunikaci s Provozovatelem.
  11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2024.

 

PŘÍLOHA Č. 1 – Smlouva o zpracování osobních údajů


SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

PROVOZOVATEL (jak je definováný v těchto Podmínkách; dále v této příloze č. 1 jen „Choice“)

a

 

PARTNER (jak je definovaný v Podmínkách; dále v této příloze č. 1 jen Samostatný Správce“)

 

(Choice a Samostatný Správce společně jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“),

 

spolu uzavírají tuto smlouvu o zpracování osobních údajů („Smlouva“):

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Choice a Samostatný Správce spolu uzavřeli dohodu o poskytování služeb (v Podmínkách specifikována jako „Smlouva“), na základě které se Choice jakožto poskytovatel zavázal poskytovat Samostatnému Správci jakožto objednateli služby specifikované v dohodě o poskytování služeb („Hlavní smlouva“).
   2. Plnění předmětu Hlavní smlouvy zahrnuje činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679; „GDPR“) („Osobní údaj“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Strany se zavazují dodržovat povinnosti v nich uvedené. 
   3. Strany konstatují, že Samostatný správce je správcem osobních údajů ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s plněním Hlavní smlouvy.
   4. Vzhledem k výše uvedenému Strany uzavřely tuto Smlouvu a dohodly se v ní na níže uvedených pravidlech a podmínkách nakládání s Osobními údaji, které se zavazují dodržovat. 
   5. Po ukončení činnosti Choice pro Samostatného Správce, resp. po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním na základě Hlavní smlouvy, nezanikají povinnosti Samostatného Správce k zabezpečení a ochraně Osobních údajů, povinnost mlčenlivosti ani povinnosti vztahující se k ukončení činnosti Choice, jakož i nároky Choice z důvodu porušení takových povinností.
   6. Zpracování osobních údajů probíhá v elektronických systémech.
 2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
  1. Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při zpracování Osobních údajů společností Choice jako zpracovatelem údajů, ke kterému dochází v důsledku výkonu činností vymezených v Hlavní smlouvě.
  2. Účelem této Smlouvy je zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Hlavní smlouvy.
  3. Pokyn Samostatného Správce týkající se změny rozsahu nebo způsobu poskytování služeb znamená zadání dodatečných prací nebo služeb společnosti Choice, za které může společnost Choice požadovat dodatečnou odměnu.
 3. SPECIFIKACE A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje jsou Choice zpracovávány tak, aby byly splněny povinnosti dle Hlavní smlouvy.
  2. Strany se dohodly, že (i) typy a kategorie Osobních údajů, (ii) doba zpracování, (iii) účel zpracování a (iv) kategorie subjektů údajů jsou podrobněji specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy.
 4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
  1. Jakákoliv osoba, která jedná z pověření Choice nebo Samostatného Správce a má přístup k Osobním údajům, může tyto Osobní údaje zpracovávat pouze pokud jí jejich zpracování ukládají právní předpisy. Choice a Samostatný Správce jsou povinni přijmout opatření pro zajištění toho požadavku.
  2. Strany jsou povinny zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
  3. Samostatný Správce tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů subdodavatelům zapojeným do plnění Hlavní smlouvy ke dni uzavření Smlouvy.
  4. Samostatný Správce dává souhlas k zapojení dalšího subdodavatele pro zpracování osobních údajů na základě oznámení subdodavatele Samostatnému Správci nejméně 14 dní předem zasláním e-mailu souvisejícího se službami poskytovanými na základě Hlavní smlouvy.
  5. V případě, že některá ze Stran pověří dalšího zpracovatele zpracováním Osobních údajů, zavazuje se uložit mu na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá příslušná Strana za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Strana.
 5. POVINNOSTI STRAN
  1. Strany jsou povinny, na základě jejich dohody v této věci, všechny Osobní údaje buď vymazat či jinak technicky odstranit ze svých informačních systémů a databází, nebo je vrátit druhé Straně po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním Osobních údajů, a jsou povinny vymazat existující kopie, pokud právní předpisy nepožadují uložení daných Osobních údajů. Choice vrátí výše uvedené osobní údaje Samostatnému Správci v souladu s podmínkami a do data uvedeného v Hlavní smlouvě. Pokud Hlavní smlouva nestanoví podmínky nebo datum vrácení, budou tyto Osobní údaje vráceny na základě objednávky Samostatného Správce za dodatečnou odměnu podle sazeb uvedených v Hlavní smlouvě, nebo pokud Hlavní smlouva takové sazby nestanoví, podle aktuálního ceníku společnosti Choice.
  2. Strany se zavazují přijmout taková technická, organizační, personální a jiná potřebná opatření (včetně případného přijetí vhodných vnitřních nařízení a směrnic), která zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití, dle povahy případně včetně:
   1. pseudonymizace a šifrování Osobních údajů; 
   2. schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování Osobních údajů;
   3. schopnosti obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů, a
   4. procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování Osobních údajů.
  3. Doba zpracování osobních údajů je omezena na dobu trvání Hlavní smlouvy. Strany se zavazují osobní údaje předat příslušné Straně nebo je prokazatelně zlikvidovat nejpozději ve lhůtě 30 dnů po skončení doby zpracování.
  4. Strana je povinna poskytnout druhé Straně součinnost prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti druhé Strany reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
  5. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemně součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení Osobních údajů (zabezpečení zpracování, ohlašování porušení tohoto zabezpečení dozorovému úřadu či oznamování subjektům údajů, posuzování vlivu zpracování na ochranu Osobních údajů a při přechozích konzultacích s dozorovým úřadem), a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež mají Strany k dispozici.
  6. Strany jsou povinny neprodleně informovat příslušnou Stranu v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností v otázce ochrany Osobních údajů a o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně Osobních údajů. V takovém případě je příslušná Strana povinna přijmout v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Osobních údajů a následně postupuje v souladu s pokyny druhé Strany, budou-li mu sděleny.
  7. Strany jsou povinny na vyžádání druhé Strany poskytnout si vzájemně důkazy o přijatých a provedených technických a organizačních opatřeních k zajištění ochrany Osobních údajů.
  8. Pokud poskytnutí spolupráce, pomoci, podpory, zprávy, poskytnutí podrobností, informací nebo úprav požadovaných Samostatným správcem v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména uvedených v čl. 28 odst. 3 písm. e) až f) GDPR, bez ohledu na to, na základě čeho taková činnost Choice vzniká nebo by vznikla, generuje nebo by generovala vznik dalších nákladů, uhradí Samostatný Správce veškeré přiměřené náklady stanovené Choice.
  9. Samostatný správce má právo provést audit u Choice za následujících podmínek:
   1. Choice může podmínit účast na takovém auditu předchozím uzavřením příslušné dohody o mlčenlivosti;
   2. během auditu musí Samostatný správce dodržovat interní postupy Choice;
   3. audit by neměl být prováděn častěji než jednou za kalendářní rok a neměl by trvat déle než 1 den;
   4. Samostatný správce oznámí svůj záměr provést audit nejméně 30 dní před navrhovaným datem auditu zasláním e-mailu na adresu [email protected];
   5. každá ze stran hradí své vlastní náklady spojené s auditem.
 6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
  1. Odpovědnost stran, včetně jejich odpovědnosti za závazky týkající se osobních údajů, se řídí Hlavní smlouvou.
 7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY
  1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti plynoucí z čl. 1.5 této Smlouvy.
  2. Choice je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou 30 dnů od doručení výpovědi, pokud příslušný orgán státní správy (zejména dozorový úřad) pravomocně rozhodne o uložení opatření k nápravě pro porušení povinností při zpracování osobních údajů Samostatným Správcem. 
  3. Vznik práva vypovědět tuto Smlouvu dle čl. 7.2 této Smlouvy má současně za následek vznik práva Choice vypovědět Hlavní smlouvu nebo její část v rozsahu vyplývajícím z rozhodnutí správního orgánu s výpovědní dobou dle čl. 7.2 této Smlouvy, a to i v případě, že Hlavní smlouva stanoví jinak. 
 8. SOUČINNOST STRAN
  1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace potřebné pro plnění svých povinností z této Smlouvy, případně povinností z právních předpisů vztahujících se k ochraně a zpracování Osobních údajů. Jakmile některá ze Stran zjistí porušení zabezpečení Osobních údajů, je povinna jej bez zbytečného ohlásit druhé Straně.
  2. Za účelem zabezpečení vzájemné spolupráce a informovanosti Stran, předávání potřebných podkladů, dokumentů a výstupů jmenují Strany zástupce („Kontaktní osoby“). Změny údajů týkající se Kontaktních osob oznámí příslušná Strana druhé Straně písemně nebo elektronicky s uvedením data účinnosti takových změn.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední ze Stran, resp. dnem přijetí (závaznosti) Podmínek ze strany Samostatného Správce.
  2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a GDPR. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  3. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor vzájemnou dohodou Stran, bude takový spor předložen soudům vybraným podle Hlavní smlouvy .  
  4. Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo ve vztahu ke Stranám jinak neúčinným, popř. zdánlivým, neznamená neplatnost ani neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení neplatnost ani neúčinnost, popř. zdánlivost této Smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takové neplatnosti či neúčinnosti, popř. zdánlivosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takovéto neplatné nebo neúčinné, popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením, které bude nejvěrněji odpovídat podstatě smyslu původního neplatného či neúčinného, popř. zdánlivého ustanovení.
  5. Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
   Příloha A – Specifikace zpracování Osobních údajů

 

Příloha A – Specifikace zpracování Osobních údajů

Tato příloha slouží k určení, jaké Osobní údaje, za jakým účelem, po jakou dobu a jakým způsobem Samostatný Správce a Choice zpracovávají Osobní údaje a k určení i dalších podmínek, za nichž ke zpracování dochází. Odpovídající políčko bude vyplněno symbolem „X“.

 1. TYPY A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Samostatný Správce a Choice zpracovávají, odděleně, tyto typy a kategorie Osobních údajů:
  jméno a příjmení
  e-mailová adresa a telefon
  doručovací adresa
 2.  DOBA ZPRACOVÁNÍ
  Samostatný Správce a Choice zpracovávají, odděleně, výše uvedené kategorie Osobních údajů po celou dobu trvání Smlouvy.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
  Samostatný Správce a Choice zpracovávají, odděleně, výše uvedené kategorie Osobních údajů za účelem plnění Hlavní smlouvy jako celku.
 4. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  Samostatný Správce a Choice zpracovávají, odděleně, Osobní údaje o následujících subjektech údajů:
zákazníci a zájemci o služby Choice