Podmínky platné před datem 1.05.2024

CHOICE QR s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento dokument představuje Zásady ochrany osobních údajů společnosti Choice QR s.r.o., IČ: 095 17 600, se sídlem: Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 337491 (dále též „Choice QR“ nebo „my“, nebo „naše společnost“), jako vlastníka a provozovatele Choice QR. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme všechny naše produkty, služby, webové stránky a aplikace souhrnně jako „služby Choice QR“.
  2. Naše společnost respektuje právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  3. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnou legislativou, jako je například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
   Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje, pokud používáte služby Choice QR, a jaká práva v této souvislosti máte. Používáním služeb Choice QR a/nebo poskytnutím jakýchkoli osobních údajů nám souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste oprávněni nám tyto osobní údaje poskytnout.
  4. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů, a pokud kontext nevyžaduje jinak, budeme považováni za správce osobních údajů.
 2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Shromažďujeme, zpracováváme a chráníme následující kategorie
   1. osobních údajů:
   2. Osobní údaje
   3. E-mailová adresa;
   4. Jméno a příjmení;
   5. Doručovací adresa;
   6. IP adresa; a
   7. Další osobní údaje, které s námi sdílíte.
    Při používání služeb Choice QR Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli výše uvedené osobní údaje, které mohou být použity k Vašemu kontaktování nebo identifikaci. Osobní údaje můžeme použít také k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím newsletterů, marketingových nebo propagačních materiálů a poskytli vám další informace, které by vás mohly zajímat. Z přijímání jakýchkoli nebo všech těchto sdělení od nás se můžete odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení nebo nás kontaktovat na adrese choiceqr.com.
  2. Údaje o sledování a souborech cookies
   Soubory cookies a podobné sledovací technologie používáme ke sledování aktivity související se službami Choice QR. Viz článek 6, kde se dozvíte více.
 3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
   1. Plnění a dodržování našich smluvních a zákonných povinností, jako je poskytování služeb Choice QR dohodnutých mezi Vámi a námi;
   2. Marketingové aktivity související se službami Choice QR;
   3. Poskytování přístupu ke službám Choice QR;
   4. Sledování využívání služeb Choice QR;
   5. Odhalování, prevence a řešení technických problémů;
   6. Zlepšení vybraných služeb Choice QR;
   7. Provádění průzkumu trhu;
   8. Ochrana našich oprávněných zájmů.
 4. UCHOVÁVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů, výkon našich práv a ochranu našich zájmů. Osobní údaje budeme zpracovávat zejména po následující dobu:
   1. Osobní údaje dle čl. 3.1 a) budou zpracovávány po dobu trvání našich smluvních a zákonných povinností;
   2. Osobní údaje dle čl. 3.1 b) budou zpracovávány, dokud neodmítnete naše používání osobních údajů pro marketingové aktivity (např. odmítnutím zasílání newsletterů nebo jiné marketingové komunikace);
   3. Osobní údaje dle čl. 3.1 c), d) a e) budou zpracovávány po dobu, po kterou budete používat služby Choice QR;
   4. Osobní údaje dle čl. 3.1 f) a g) budou zpracovávány po dobu trvání našeho oprávněného zájmu nebo dokud takové zpracování osobních údajů neodmítnete;
   5. Osobní údaje dle čl. 3.1 h) budou zpracovávány po dobu trvání našeho oprávněného zájmu.
  2. Vezměte prosím na vědomí, že údaje o používání můžeme uchovávat pro účely interní analýzy. Údaje o používání uchováváme obecně po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti služeb Choice QR, nebo pokud máme zákonnou povinnost uchovávat tyto údaje po delší dobu.
  3. Osobní údaje, které zpracováváme, mohou být přeneseny (a uchovávány na počítači) umístěném mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci. Všechna data našich zákazníků ukládáme pomocí služby Google Cloud bez ohledu na to, kde se nacházejí. Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na stránkách společnosti Google. Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje přenos příslušných osobních údajů, představuje váš souhlas s takovým přenosem.
  4. Naše společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky k zajištění, že s Vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že žádné osobní údaje nebudou předávány žádné organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly k zajištění bezpečnosti osobních údajů.
 5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně zejména v souvislosti s:
   1. Obchodní transakce
    Osobní údaje můžeme sdělit jakékoli třetí straně, která získá všechny nebo podstatnou část našeho podnikání, akcií nebo aktiv nebo se kterou se spojíme nebo projdeme jakoukoli jinou formou podnikové restrukturalizace. Pokud tak učiníme, budeme tuto třetí stranu informovat o požadavku na zpracování osobních údajů v souladu s těmito
   2. Zásadami ochrany osobních údajů.
    Zpřístupnění pro účely vymáhání práva
    Za určitých okolností můžeme být povinni zveřejnit osobní údaje ze zákona nebo na základě žádosti podané orgány veřejné moci (např. soudy nebo státními úřady).
   3. Právní požadavky
    Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud se v dobré víře domníváme, že takové zveřejnění je nezbytné pro: (i) splnění zákonné povinnosti, (ii) ochranu a/nebo obranu našich práv nebo majetku, (iii) prevenci nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se službami Choice QR, (iv) zabezpečení ochrany uživatelů služeb Choice QR nebo veřejnosti, (v) ochranu před právní odpovědností.
  2. (i) kliknutím na tlačítko [„Souhlasím“] při registraci jako uživatel služeb Choice QR nebo (ii) objednávkou na webových stránkách partnera poskytujícího své služby prostřednictvím služeb Choice QR nebo (iii) provedením rezervace v restauraci vlastněné partnerem, který poskytuje své služby prostřednictvím služeb Choice QR nebo (iv) zaplacením účtu u stolu v restauraci vlastněné partnerem, který poskytuje své služby prostřednictvím služeb Choice QR nebo (v) jednoduše používáním služeb Choice QR, souhlasíte s naším sdílením osobních údajů s třetími stranami, jako jsou:
   1. naše přidružené společnosti;
   2. poskytovatelé hostingu;
   3. reklamní partneři; nebo
   4. partneři poskytující služby za účelem plnění povinností vyplývajících z poskytování služeb Choice QR, jako jsou poskytovatelé doručovacích a platebních služeb
    kteří pak budou vystupovat jako zpracovatelé osobních údajů, jakož i
   5. partneři poskytující své služby prostřednictvím služeb Choice QR, kteří budou vystupovat jako samostatní správci údajů.
 6. SLEDOVÁNÍ, COOKIES A IP ADRESY
  1. Cookies jsou počítačové soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookies jsou odesílány do Vašeho prohlížeče z webové stránky a uloženy ve Vašem zařízení. Sledovací technologie také používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze služeb Choice QR. Soubory cookies nám umožňují rozpoznat, zda jste znovu vstoupili na naše webové stránky ze stejného zařízení, zaznamenat některé z Vašich uložených parametrů a ověřit, zda patříte do určité kategorie uživatelů, na které by měla být určitá komunikace zaměřena. Používáme například následující kategorie cookies:
   1. relační soubory cookies pro provoz služeb Choice QR;
   2. preferenční soubory cookies k zapamatování Vašich preferencí a různých nastavení; nebo
   3. bezpečnostní soubory cookies pro bezpečnostní účely.
  2. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal soubory cookies s výjimkou technických souborů cookies nebo podobných souborů cookies nebo aby vás upozornil, když je soubor cookies odesílán.
  3. Když poprvé navštívíte naše webové stránky, zeptáme se Vás, zda přijímáte soubory cookies.
  4. S Vaším souhlasem používáme také Google Analytics a podobné služby, které shromažďují cookies třetích stran. Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Kromě Google Analytics používá společnost Google také Google Tag Manager, což představuje systém pro správu značek vytvořený společností Google pro správu značek JavaScript a HTML používaných pro sledování a analýzu na webových stránkách. Informace o Vašem používání služeb Choice QR (včetně vaší IP adresy) generované soubory cookies budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech v USA a dalších zemích. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocení Vašeho používání služeb Choice QR, sestavování zpráv o aktivitě služeb Choice QR pro provozovatele služeb Choice QR a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou služeb Choice QR a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Používáním našich služeb Choice QR souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely, jak je podrobněji popsáno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy.
  5. Služby Choice QR a komunikace generovaná používáním služeb Choice QR, jako jsou propagační e-maily, mohou také obsahovat elektronické obrázky známé jako „webové majáčky“. Webové majáčky obecně fungují ve spojení se soubory cookies a můžeme je používat stejným způsobem, jakým používáme soubory cookies (viz výše).
 7. PŘÍMÝ MARKETING
  1. (i) kliknutím na tlačítko [„Souhlasím“] při registraci jako uživatel služeb Choice QR, (ii) objednávkou na webových stránkách partnera poskytujícího své služby prostřednictvím služeb Choice QR, (iii) provedením rezervace v restauraci vlastněné partnerem, který poskytuje své služby prostřednictvím služeb Choice QR, (iv) zaplacením účtu u stolu v restauraci vlastněné partnerem, který poskytuje své služby prostřednictvím služeb Choice QR nebo (v) jednoduše použitím služby Choice QR, nebo (vi) kliknutím na tlačítko [„Souhlasím“] při přihlášení k odběru našich newsletterů nebo jiných marketingových sdělení, průzkumů atd. souhlasíte s tím, že můžeme používat Vaše elektronické kontaktní údaje, které mohou být odvozeny z Vašeho současného nebo minulého používání služeb Choice QR, nebo povolit vybraným třetím stranám používat tyto údaje, abychom Vás mohli kontaktovat elektronickými prostředky (například e-mailem) s marketingovými informacemi o službách Choice QR.
  2. Z marketingové komunikace se můžete odhlásit deaktivací této funkce prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je uveden v každém e-mailu nebo jiné komunikaci, kterou obdržíte, nebo zasláním e-mailové žádosti na adresu [email protected], ve které uvedete, že si přejete odhlásit se z odběru marketingových sdělení.
 8. BEZPEČNOST
  1. Zavazujeme se bezpečně uchovávat všechny osobní údaje. Proto jsme zavedli adekvátní fyzická, technická a organizační opatření a plány na ochranu a zabezpečení osobních údajů (které Vás však nezbavují odpovědnosti za přijetí adekvátních kroků k zabezpečení Vašich údajů, zejména při přenosu údajů). Naším cílem je eliminovat jakékoli neoprávněné nebo nezákonné zpracování osobních údajů, jakož i jakýkoli náhodný, neoprávněný nebo nezákonný přístup, použití, přenos, zpracování, kopírování, přenos, změnu, ztrátu nebo poškození osobních údajů.
  2. Pokud jsme Vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem služeb QR Choice, jste zodpovědní za to, že toto heslo bude silné a důvěrné. Žádáme Vás, abyste heslo nesdíleli s neoprávněnými osobami.
  3. Přenos informací přes internet bohužel není nikdy zcela bezpečný. Přestože děláme vše pro to, abychom osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit bezpečnost osobních údajů, které přenášíte. Jakýkoli takový přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme osobní údaje, použijeme přísné postupy a bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu.
  4. Abychom zachovali nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, jsou všechny informace, které nám poskytnete, uloženy na zabezpečených serverech chráněných firewally. Přístup k osobním údajům omezujeme na zaměstnance, dodavatele a zástupce, kteří tyto osobní údaje potřebují znát, aby mohli provozovat, vyvíjet nebo zlepšovat služby Choice QR.
  5. [Některé části služeb Choice QR, které shromažďují osobní údaje, také používají šifrování SSL (Secure Sockets Layer) nebo jiné typy šifrování. Všechna zákaznická data zálohujeme v datovém centru umístěném ve Frankfurtu (Německo), což umožňuje urychlenou obnovu v případě havárie nebo jiné události obdobného charakteru, a kdykoli je to možné, zajistíme pseudonymizaci nebo anonymizaci všech osobních nebo souvisejících údajů (s výjimkou jmen a e-mailových adres).]
 9. VAŠE PRÁVA
  1. V souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v GDPR máte nebo můžete mít nárok na následující práva ve vztahu k Vašim osobním údajům:
   1. Právo na přístup
    Máte právo požádat nás o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány, a pokud tomu tak je, můžete získat přístup k dodatečným informacím o takovém zpracování.
    Vaše právo na přístup může být uplatněno v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jsou však Vaše žádosti zjevně neopodstatněné, nepřiměřené nebo opakované, můžeme:

    1. účtovat přiměřený poplatek s ohledem na administrativní náklady spojené s přijetím požadovaných opatření; nebo
    2. odmítnout žádosti vyhovět.
   2. Právo na výmaz (právo být zapomenut)
    Máte právo nás bez zbytečného odkladu požádat o výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, a my máme povinnost tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud jsou splněny všechny příslušné podmínky podle GDPR. Vezměte prosím na vědomí, že vymazání Vašich osobních údajů může mít za následek, že Vám nebudeme moci poskytovat naše služby.
   3. Právo na opravu
    Máte právo nás bez zbytečného odkladu požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se Vás týkají.
   4. Právo vznést námitku
    Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
   5. Právo na omezení zpracování
    Máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů.
   6. Právo na přenositelnost údajů
    Máte právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.
   7. Právo na odvolání souhlasu
    Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Takové odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
  2. Pokud máte pocit, že Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně, kontaktujte nás na [email protected] a my problém vyřešíme. Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Seznam příslušných dozorových úřadů v Evropské unii je k dispozici na stránkách https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-personal-data-protection-competent-authorities. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů. Více se dozvíte na https://www.uoou.cz/en/.
  3. Mějte prosím na paměti, že na všechny dotazy odpovídáme do 30 dnů. Jakákoli požadovaná změna, jakmile ověříme vaši totožnost a oprávněnost žádosti, může trvat až pět (5) pracovních dnů, než se projeví.
 10. PRŮZKUMY A POSUDKY
  1. Čas od času si můžeme vyžádat informace prostřednictvím průzkumů. Účast v těchto průzkumech je dobrovolná a můžete se rozhodnout, zda se jich zúčastníte nebo ne, a zveřejnit požadované informace. Požadované informace mohou zahrnovat kontaktní údaje (například jméno a e-mailovou adresu) a informace o organizaci (název organizace, pracovní pozice). Kontaktní informace budou použity ke sdílení výsledků, pokud se účastník rozhodne je obdržet. Informace z průzkumu budou použity pro účely výzkumu, sledování nebo zlepšování uživatelské zkušenosti a spokojenosti se službami Choice QR.
  2. Čas od času můžeme na našich webových stránkách také zveřejnit různé texty, jako jsou reference, citace, případové studie, bílé knihy atd., které mohou obsahovat osobní údaje. Pro zveřejněním Vašeho jména spolu s takovým textem si vyžádáme Váš souhlas. Pokud si přejete aktualizovat nebo smazat jakýkoli text obsahující Vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese [email protected].
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Služby Choice QR mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud kliknete na odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky si prosím přečtěte tyto zásady.
  2. Služby Choice QR nejsou určeny osobám mladším 18 let. Pokud je nám známo, neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi toho, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.
  3. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, upravit, doplnit nebo jinak změnit. Každá nová verze těchto Zásad ochrany osobních údajů nahrazuje předchozí verzi k datu účinnosti nové verze.
  4. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte nás zde nebo e-mailem na adrese [email protected]

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem 1.03.2024