Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují zpracování osobních údajů při užívání služeb Aplikace Choice (dále jen „Aplikace Choice“) jejími uživateli (dále jen „Uživatel“ nebo „Vy“).

1.2 Vlastníkem a provozovatelem Aplikace Choice a správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je společnost Choice QR s.r.o., IČ: 09517600, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 337491 (dále jen „Správce“ nebo „my“).

1.3 Přečtěte si prosím, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje (to znamená jakékoli informace přímo nebo nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby), pokud používáte služby Aplikace Choice. Tento dokument obsahuje informace o Vašich právech.

1.4 Kontaktní údaje Správce jsou následující:

  • adresa pro doručování: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1;
  • kontaktní email: info@choiceqr.com
  • telefon: +420 774 950 798‬

1.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Vymezení osobních údajů

2.1 Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu Uživatel sám poskytl. Uživatel prohlašuje, že jsou veškeré osobní údaje předané Uživatelem Správci pravdivé, přesné, aktuální, správné a úplné. Správce nepřebírá žádnou povinnost tyto informace ověřovat. Pokud poskytnete jakékoli informace, jež jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální či neúplné, nebo jestliže máme důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, jsme oprávněni pozastavit nebo ukončit naši spolupráci a odmítnout veškeré současné nebo budoucí využívání služeb Aplikace Choice (nebo jakékoli jejich části).

2.2 V souvislosti s Vaším využíváním služeb Aplikace Choice zpracovává Správce následující osobní údaje:

  • identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo);
  • kontaktní údaje (zejm. e-mailová adresa, telefon);
  • platební údaje (zejm. informace o zaplacení objednávek);
  • dodací údaje (zejm. doručovací adresa);
  • další údaje, které nám v souvislosti s užíváním služeb Aplikace Choice předáte nebo které v této souvislosti získáme (údaje o Vašem spotřebitelském chování apod.).

3. Podmínky a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zpracování osobních údajů Správcem je zákonné, neboť je při zpracování splněna vždy alespoň jedna z následujících podmínek:

  • Uživatel udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro jeden či více konkrétních účelů;
  • zpracování osobních údajů Uživatele je nezbytné pro plnění ze smlouvy, jejíž stranou je Uživatel, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Uživatele podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • zpracování osobních údajů Uživatele je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; nebo
  • zpracování osobních údajů Uživatele je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2 Správce zpracovává v souvislosti s užíváním služeb Aplikace Choice osobní údaje Uživatelů pro následující účely:

  • zpracování na základě nezbytnosti tohoto zpracování pro samostatné plnění smlouvy uzavřené v souvislosti s poskytováním služeb skrze Aplikaci Choice;
  • zpracování na základě plnění našich zákonných povinností pro účely splnění takových zákonných povinností;
  • zpracování z důvodu našeho oprávněného zájmu, kdy z tohoto důvodu dochází ke zpracování osobních údajů zejména za účelem přímého marketingu či pro statistické a analytické účely, pro uchování některých údajů pro účely případného vymáhání majetkových nároků;
  • zpracování na základě Vašeho souhlasu, pokud byl tento Správci poskytnut, kdy na základě tohoto souhlasu jsou zpracovávány osobní údaje pro marketingové a reklamní účely.

3.3 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu vymezenou v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3.4 Osobní údaje jsou s ohledem na samotné poskytování služeb skrze Aplikaci Choice předávány jednotlivým obchodním partnerům, jejichž služby jsou Aplikací Choice zprostředkovány.

3.5 Osobní údaje mohou být s ohledem na zákonnou povinnost provádění povinného sankčního a AML monitoringu (opatření proti „praní špinavých peněz“) transakcí prováděných prostřednictvím Aplikace Choice předávány společnosti Stripe ( stripe.com ), jakožto provozovateli platební brány v Aplikaci Choice.

3.6 Na základě poskytnutého souhlasu mohou být osobní údaje předávány dále pro reklamní a marketingové účely, a to subjektům vymezeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3.7 Osobní údaje jsou rovněž předávány na základě právních předpisů subjektům, které jsou v těchto právních předpisech specifikovány.

3.8 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně, a jsou uchovávány v papírové i elektronické podobě.

3.9 Zavázali jsme se bezpečně ukládat Vaše data. Z tohoto důvodu jsme provedli odpovídající fyzická, technická a organizační opatření a plány na ochranu a zabezpečení údajů, jež jsme od Vás získali (což Vás ovšem nezbavuje Vaší povinnosti podniknout příslušné kroky k zabezpečení Vašich údajů, především při přenosu dat). Cílem je vyloučit nezákonné nebo neoprávněné zpracování Vašich osobních údajů nebo náhodné, neoprávněné či nezákonné zpřístupnění, použití, přenos, zpracování, kopírování, přenos, změnu, ztrátu nebo poškození Vašich údajů. I přes veškeré úsilí o dodržení pravidel stanovených v příslušných právních předpisech není možné zajistit bezpečnost Vašich dat, jsou-li přenášena nezajištěným způsobem.

3.10 Pokud jste si vybrali heslo, které vám umožní přístup k určitým částem Aplikace Choice, jste zodpovědní za zachování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme Vás, abyste s nikým toto heslo nesdíleli.

4. Práva Uživatele jako subjektu údajů

4.1 Na základě pravidel stanovených v nařízení GDPR má Uživatel zejména právo na:

  • přístup ke svým osobním údajům;
  • opravu osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování;
  • výmaz osobních údajů;
  • vznesení námitky proti zpracování osobních údajů;
  • přenositelnost svých osobních údajů;
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
  • podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě, že se domnívá, že zpracováním bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů při jejich zpracování nebo související právní předpis.

4.2 Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv může Uživatel kontaktovat Správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Správce Uživatelům s uplatněním jejich práv pomůže radou či pomocí. Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru, Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. Více se dozvíte na https://www.uoou.cz.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím příslušného formuláře a/nebo aktivním užíváním Aplikace Choice či souvisejících služeb Uživatel potvrzuje, že je seznámen s těmito Zásadami a že je v celém rozsahu přijímá.

5.2 Tyto Zásady se řídí právem České republiky. Pro rozhodování souvisejících právních sporů mezi Správcem a Uživatelem jsou příslušné obecné soudy České republiky.

5.3 V případě potřeby je Správce oprávněn znění těchto Zásad jednostranně měnit. Změnu Správce oznámí vždy před nabytím její účinnosti, a to zobrazením oznámení v Aplikaci Choice a/nebo zasláním oznámení na e-mail Uživatele.

5.4 Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 26.03.2020